Usprawnienie procedury składania wniosków o wpis do ewidencji producentów i wprowadzenie możliwości składania dokumentów online. To główny cel projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności oraz innych ustaw, którą zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie procedura nie jest zbyt przyjazna dla przedsiębiorców. Aby złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów lub dokonać korekty danych, muszą oni każdorazowo udać się do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie ma możliwości, by złożyć tego typu dokument przez internet. Rozwiązanie, które ma znacznie ułatwić przedsiębiorcom życie, zaproponowano w projekcie nowelizacji.
Wniosek o wpis lub o korektę danych będzie można złożyć przez specjalny formularz, udostępniony na stronie ARiMR (taka opcja ma pojawić się od sierpnia 2022 r.). Proces uwierzytelniania również nie będzie zbyt skomplikowany – wystarczy e-dowód lub profil zaufany. Zmiany obejmą też sposób przechowywania dokumentów włączanych do akt sprawy w toku postępowań administracyjnych. Ministerstwo proponuje, by po zakończeniu tego typu spraw (oraz po upływie wszelkich ewentualnych terminów procesowych) zastępować papier cyfrowymi kopiami. Ma to zmniejszyć koszty przechowywania stosów dokumentów, na które na ogół trzeba przeznaczać osobne pomieszczenia.
Cyfrowe kopie obejmą m.in. postępowania w sprawach o wpisanie lub wykreślenie z ewidencji producentów oraz przyznanie finansowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. W tym zakresie ustawa ma zacząć obowiązywać już następnego dnia po jej ogłoszeniu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania