Wojciech Kuryłek prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Program Pierwszy Biznes jest kontynuacją prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 2002 roku programów Praca dla absolwenta oraz Praca dla młodych. W ramach programu udzielane są pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do wysokości 40 tysięcy złotych, na okres do 36 miesięcy. O pożyczki mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia oraz bezrobotni absolwenci szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia, pod warunkiem że od zakończenia szkoły wyższej nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Program dopuszcza możliwość ubiegania się o pożyczkę dwóch lub więcej osób, które zamierzają prowadzić wspólną działalność gospodarczą, realizując jeden pomysł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (obecnie jest to 3,19 proc. w skali roku). Środki pożyczki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do realizowania planowanej działalności gospodarczej, a także na zakup majątku obrotowego. Podstawową formą zabezpieczenia jest weksel własny pożyczkobiorcy. Osoby, które ze środków wcześniejszych edycji programu sfinansowały koszty utworzenia własnego przedsiębiorstwa, mogą po spłacie 50 proc. zaciągniętej pożyczki ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą na finansowanie zakupów inwestycyjnych lub na zwiększenie stanu środków obrotowych. Wspólnie z MPiPS prowadzone są prace mające na celu zmianę parametrów programu, które umożliwią uczestnictwo w programie osobom bezrobotnym, niezależnie od osiągniętego wieku i posiadanego wykształcenia. W programie, obok wszystkich oddziałów BGK, uczestniczy sześć lokalnych funduszy pożyczkowych, co stwarza możliwość skorzystania ze środków programu chętnym w każdym zakątku kraju. Listę funduszy pożyczkowych, które współpracują z BGK, można znaleźć na stronie internetowej www.bgk.com.pl. W latach 2005–2006 BGK udzielił w ramach programu Pierwszy Biznes 165 pożyczek o wartości 4,8 mln zł. W drugiej połowie 2007 roku planowane jest uruchomienie drugiej edycji komponentu Mikropożyczek PAOW, skierowanego do osób zamieszkujących obszary wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców. Źródłem finansowania programu jest pożyczka Banku Światowego w wysokości ok. 10 mln euro. W ramach pierwszej edycji programu udzielono ponad 4,5 tysiąca pożyczek o wartości przekraczającej 56 mln zł. Spłaty udzielonych pożyczek będą stanowić podstawę funkcjonowania nowego programu w latach 2007-2013. O mikropożyczkę będą mogli się ubiegać bezrobotni, przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie pięć osób oraz rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne do 15 ha. Mikropożyczka udzielana będzie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a jej wartość nie może przekroczyć 20 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek wynosić będzie wartość redyskonta weksli plus dwa punkty procentowe. Zabezpieczeniem udzielanych mikropożyczek będą mogły być poręczenia osób fizycznych o udokumentowanych dochodach, poręczenie grupowe kilku pożyczkobiorców, zastaw pod hipotekę oraz inne przyjęte prawnie sposoby zabezpieczenia spłat. Mikropożyczki udzielane będą przez fundusze pożyczkowe, z którymi BGK zawrze odpowiednią umowę o współpracy.