Karolina Sadowska konsultant Faber Consulting, Europejska Perspektywa Leasing jest jedynym przypadkiem, w którym dofinansowanie może być wypłacane beneficjentowi w półrocznych transzach na podstawie zapłaconych przez niego rat kapitałowych, w oparciu o wniosek o płatność oraz sprawozdanie okresowe z realizacji inwestycji. Jest to odstępstwo od zasady, zgodnie z którą beneficjent składa jeden wniosek o płatność po zrealizowaniu całego projektu. W przypadku leasingu, pierwszy wniosek o płatność złożyć można po zapłaceniu kwoty nie niższej niż sześciokrotność najniższej z planowanych rat kapitałowych, kolejne wnioski składa się nie częściej niż raz na pół roku. Może się więc zdarzyć, że beneficjent, który rozpoczął realizację inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie i do czasu podpisania umowy dotacyjnej zapłacił sześć lub więcej rat leasingowych, wnioskuje o pierwszą płatność okresową zaraz po podpisaniu umowy wsparcia. Ten pierwszy wniosek powinien obejmować w takim przypadku wydatki poniesione w okresie sześciu miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji. Do składanego w RIF wniosku beneficjent załącza fakturę wystawioną przez firmę leasingową oraz kopie not księgowych (lub comiesięczne faktury w przypadku leasingu operacyjnego) za okres objęty wnioskiem o płatność wraz z dowodami poniesionych płatności i – co dla wielu beneficjentów nie jest już oczywiste – kopię faktury dokumentującej dokonanie przez finansującego (firmę leasingową) zakupu środka trwałego objętego dofinansowaniem. Specyfika rozliczania projektów finansowanych na drodze leasingu wyraża się więc w: • możliwości wypłaty dofinansowania w półrocznych transzach, • konieczności załączania do wniosku o płatność, obok faktury wystawionej przez firmę leasingową, kopii not księgowych dla wszystkich płatności dokonanych w okresie objętym wnioskiem (w przypadku leasingu operacyjnego wszystkich faktur, jakie comiesięcznie wystawia finansujący), • konieczności załączenia do wniosku o płatność kopii faktury dokumentującej zakup środka trwałego przez finansującego (firmę leasingową). Nie ma natomiast żadnej różnicy odnoszącej się do dokumentacji potwierdzającej prawidłowe – zgodne z wytycznymi do działania – dokonanie wyboru dostawcy i przedmiotu inwestycji. Uproszczona procedura wyboru w projektach finansowanych na drodze leasingu dotyczy jedynie zakupowanych środków trwałych, a nie leasingodawcy. Warto zwrócić uwagę na obowiązek zapewnienia wymaganej trwałości projektu (przez pięć lat od zakończenia jego realizacji). We wszystkich poza leasingiem przypadkach nie ma z tym problemu, bo moment zakończenia inwestycji nie budzi wątpliwości. W przypadku leasingu może być inaczej. Okresem zakończenia realizacji projektu jest data zapłaty ostatniej raty leasingowej, ale jeżeli wybiega ona poza ostateczny termin realizacji projektów określony dla całego działania (czyli poza 30 czerwca 2008 r.), za datę zakończenia inwestycji należy uznać 30 czerwca 2008 r. (pozostałe raty leasingowe nie będą podlegać refundacji). W tym ostatnim przypadku beneficjent zobowiązany jest do utrzymania celów projektu do czerwca 2013 r. (datą zakończenia inwestycji pozostaje 30 czerwca 2008 r. i od niego nalicza się pięcioletni okres trwałości).