Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska wskazywała, że polski rynek kapitałowy jest niesymetryczny - długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa należą to jego najsłabiej rozwiniętych segmentów. Tymczasem - mówiła - w wysoko rozwiniętych gospodarkach, obok emisji akcji oraz kredytów bankowych, to właśnie obligacje są dla przedsiębiorstw jednym z podstawowych źródeł finansowania.

W sejmowej debacie za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji zgodnie opowiedzieli się: Killion Munyama (PO), Jerzy Żyżyński (PiS), Genowefa Tokarska (PSL), Krzysztof Kłosowski (SLD) i Wincenty Elsner (TR). Wystąpienie Andrzeja Dąbrowskiego (Sprawiedliwa Polska) złożono do protokołu. Posłowie przychylenie odnosili się do projektu. Podedworna-Tarnowska dziękowała klubom "za poparcie projektu" i deklarowała otwartość na dyskusję.

Projektowana ustawa ma być podstawowym aktem prawnym regulującym zasady emisji, zbywania, kupowania i wykupu obligacji nieskarbowych. Według ministerstwa finansów, które przygotowało projekt, po ponad dekadzie od wejścia w życie noweli liberalizującej ustawę o obligacjach, nadszedł czas na przygotowanie nowej ustawy. Konieczne jest bowiem dostosowanie regulacji krajowych do tych obowiązujących na rozwiniętych rynkach finansowych, rozszerzenie zakresu dostępnych emitentom instytucji i instrumentów.

Według MF rozwój polskiego rynku obligacji nieskarbowych jest niezadowalający. Do najsłabiej rozwiniętych segmentów tego rynku należą długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Tymczasem - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - w rozwiniętych gospodarkach najważniejszym źródłem finansowania przedsiębiorstw, obok kredytów bankowych i emisji akcji, pozostaje właśnie emisja obligacji.

Celem zmian jest więc wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. "Intencją projektodawcy jest stworzenie warunków do tego, by emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału" - napisano w uzasadnieniu projektu.

MF uważa, że jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych jest m.in. aktualne brzmienie niektórych przepisów ustawy o obligacjach. Bariery te powodują niepewność uczestników rynku co do stosowanych przez nich rozwiązań.

"Zniechęca to potencjalnych inwestorów do obejmowania emisji długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, a dla potencjalnych emitentów stanowi zachętę do wyboru alternatywnych źródeł finansowania lub emisji nieskarbowych papierów dłużnych pod rządami obcych jurysdykcji" - napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem ministerstwa konieczne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości narosłych wokół niektórych przepisów, jak również poprawa czytelności ustawy. Projekt przewiduje m.in. stworzenie podstaw do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy. Rozszerzony ma być zakres instrumentów przysługujących emitentom - wprowadzone zostaną tzw. obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste. Ponadto w ustawie mają się znaleźć przepisy dotyczące warunków emisji. Rozstrzygnięte zostaną też kwestie związane z interpretacją prawa.