Monika Karwat-Bury
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wobec wyczerpania się środków pomocowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, warto zainteresować się tą formą wsparcia. Tym bardziej że nowe fundusze w formie dotacji będą dostępne dopiero pod koniec 2007 roku. W ostatnich dniach w PARP trwały prace nad zmianą regulaminu udzielania pożyczek. O pożyczkę starać się mogą mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP. Zakres działań, które mogą być dofinansowane, został rozszerzony w nowym regulaminie i obejmuje: • zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, • zakup licencji krajowych lub zagranicznych, • zakup i montaż maszyn lub urządzeń, • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji, • zakup usług doradczych w zakresie m.in. planowania inwestycyjnego, wdrażania innowacji lub nowych technologii (w wysokości 15 proc. wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką). Kluczowym zagadnieniem jest w przypadku pożyczki pojęcie innowacyjności. Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym należy rozumieć inwestycję związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, przeznaczonych do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce, procesów lub metod wytwarzania. Pożyczką można sfinansować do 75 proc. wydatków objętych projektem inwestycyjnym. Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 2 mln zł. Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez KE, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. Dla przedsiębiorców istotna może okazać się możliwość karencji w spłacie pożyczki nawet do dwóch lat. Został również wydłużony okres spłaty pożyczki z sześciu do dziesięciu lat. Do najczęstszych błędów w składanych wnioskach należą: • zaplanowanie zbyt długiego okresu spłaty pożyczki, • zaplanowanie zbyt długiego okresu karencji w spłacie pożyczki przekraczającego termin planowanego wdrożenia. Pożyczka na inwestycje o charakterze innowacyjnym nie może być udzielona przedsiębiorcom, którzy wykażą się brakiem zdolności kredytowej oraz brakiem innowacyjności zaplanowanego projektu. Pożyczka ma wspierać innowacyjność firm, a nie być źródłem finansowania np. projektów polegających wyłącznie na zakupie materiałów do produkcji, remoncie maszyn i urządzeń czy chociażby rozbudowie zaplecza socjalnego w przedsiębiorstwie. Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania środków i są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Wnioski należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83.