TOMASZ SYPUŁA
dyrektor Zespołu Instytucji Finansowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: • finansowanie inwestycji, • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, • zakup maszyn i urządzeń, • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje obecnie kilka programów wsparcia funduszy pożyczkowych. Główny nacisk położono na powiększenie kapitału tych funduszy (tzw. dokapitalizowanie), które jest możliwe w ramach Poddziałania 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorczości). Do tej pory dokapitalizowano 53 fundusze na łączną kwotę ponad 346 milionów złotych. Do końca maja 2006 r. fundusze w ramach tego działania udzieliły 2914 pożyczek dla mikro- i małych przedsiębiorców na 136 milionów złotych. O pożyczki można ubiegać się w trybie ciągłym. W Polsce na koniec czerwca 2006 roku działało 76 funduszy pożyczkowych według raportu Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych. Od początku działalności fundusze pożyczkowe udzieliły łącznie 121,4 tys. pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 1,78 mld zł. Wartość udzielonych pożyczek na koniec czerwca 2006 r. w stosunku do roku 2005 wzrosła o 169,4 mln zł i była większa w stosunku do roku poprzedniego o 10,5 proc. Wzrost dotyczył również liczby udzielonych pożyczek: o 9,3 tys., czyli o 8,3 proc. Natomiast w relacji do stanu na koniec I półrocza 2005 r. wartość i liczba udzielonych pożyczek wzrosła odpowiednio o 313,9 mln zł (21,4 proc.) i o 17,7 tys. sztuk (17,1 proc.). Zasady udzielania pożyczek w różnych programach są podobne i zbliżone do reguł znanych przedsiębiorcom z ubiegania się o kredyt bankowy. Zainteresowany pożyczką przedsiębiorca zwraca się do funduszu pożyczkowego i zapoznaje z warunkami udzielania pożyczek. Przed udzieleniem pożyczki fundusz zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia zaciąganej pożyczki. Same pożyczki muszą spełniać kilka warunków: • pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki (obecnie 5,94 proc.), • fundusz musi przyjąć zabezpieczenie spłaty pożyczki (najczęściej jest to weksel), • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 tys. złotych, • w niektórych programach pożyczka jest udzielana na okres maksimum pięć lat, • dopuszczalna jest karencja w spłacie rat pożyczki, • od rozpatrzenia wniosku pożyczkowego oraz udzielenia pożyczki instytucja prowadząca fundusz pobiera opłaty i prowizje, • pożyczki nie mogą być udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, • pożyczki udzielane w ramach realizowanych projektów skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji.