Jerzy Kwieciński wiceminister rozwoju regionalnego Pieniądze te przeznaczyliśmy m.in. na przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej, promowanie kształcenia przez całe życie i podnoszenie poziomu jakości edukacji, a także wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy. Główny kierunek wsparcia najlepiej obrazuje hasło EFS: Człowiek – najlepsza inwestycja. Z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało około miliona Polaków. Do końca grudnia 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dofinansowanie z EFS uzyskało ponad 3600 projektów, a do beneficjantów trafiło 1,9 mld złotych. Z kolei w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanych zostało ponad 4100 projektów, z czego znaczną część stanowią projekty mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na realizację projektów miękkich w ramach ZPORR wydano dotychczas 306 mln zł. O skuteczności i efektywności narzędzia, jakim jest EFS w krajowej polityce zatrudnienia, świadczą wyniki dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Pokazują one m.in., że ponad połowa osób korzystających z instrumentów mających poprawić ich pozycję na rynku pracy znalazło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, a 3 proc. prowadzi własną firmę. Swoje kwalifikacje podniosło też wielu przedsiębiorców i ich pracowników. Wiele projektów zaplanowanych w ramach EFS w latach 2004–2006 jeszcze trwa. Realizatorzy mają czas na ich zakończenie do połowy 2008 roku. W kolejce czeka już jednak kolejna, olbrzymia pula środków, które Unia przyznała nam w ramach EFS na lata 2007–2013. Tym razem całość środków, czyli 9,7 mld euro z Unii Europejskiej, a wraz z wkładem krajowym 11,3 mld euro, będzie wdrażana za pomocą jednego programu – Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Trzeba się więc spodziewać, że dotychczasowe działania będą kontynuowane, i to na jeszcze większą skalę. Będą też nowości, na przykład wspieranie rozwoju kierunków ścisłych na uczelniach wyższych. Projekt programu został zaakceptowany przez rząd w listopadzie 2006 r., a w grudniu rozpoczęły się oficjalne negocjacje dokumentu z Komisją Europejską. Prace nad przygotowaniem do wdrażania Kapitału Ludzkiego trwają i są coraz bardziej zaawansowane. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych szczegółowy opis priorytetów programu Kapitał Ludzki. To dokument, na który czekali wszyscy zainteresowani pozyskaniem wsparcia z EFS w perspektywie finansowej 2007–2013. Zawiera on dokładne informacje o sposobie wdrażania, typach projektów, beneficjentach, docelowych grupach wsparcia i systemie wyboru projektów. Warto zaznaczyć, że w ramach programu Kapitał Ludzki będą realizowane projekty systemowe oraz projekty wybierane w trybie konkursowym, a więc w oparciu o wcześniej ustalone kryteria. Projekty systemowe to takie, które polegają na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek lub w szczegółowych wytycznych dotyczących tych organów. Projekty te muszą być zgodne z planem działania, przygotowanym corocznie przez instytucję pośredniczącą dla każdego priorytetu. Jednocześnie z pracami związanymi z realizacją programów z okresu 2004–2006 oraz przygotowaniami do tego, który będzie obowiązywał w latach 2007–2013, prowadzimy też akcje promujące ciekawe inicjatywy finansowane z EFS. W tej chwili Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje na przykład konkurs na najciekawsze projekty finansowane z EFS o nazwie Dobre Praktyki EFS. Chcielibyśmy, poprzez rozpowszechnianie najciekawszych pomysłów inspirować potencjalnych realizatorów projektów na rzecz rozwoju społecznego. Szczegółowy opis priorytetów można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa: www.mrr.gov.pl, a wszelkie opinie na temat tego dokumentu prosimy przesyłać na adres mailowy: POKL@mrr.gov.pl.