Marcin Ługawiak wicedyrektor Departamentu Projektów Europejskich Doradztwo Gospodarcze DGA W ubiegłym tygodniu napisaliśmy, kto może pozyskiwać dotacje w ramach 5 osi priorytetowej. Przypominamy, że wśród beneficjentów w PO Innowacyjna Gospodarka tej osi zostali wymienieni: grupa przedsiębiorców, w tym klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu. Dla przypomnienia też klastry to grono przedsiębiorstw, które na danym obszarze geograficznym konkurują ze sobą, ale w wybranych obszarach także współpracują. W klastrze znajdują się także jednostki naukowo-badawcze i samorządy. Klaster to zatem grupa przedsiębiorców działających w określonych warunkach, inicjatywa zaś klastrowa jest kojarzona z konkretnym podmiotem reprezentującym grupę. Dzisiejszy artykuł poświęcamy temu, jakiego typu działania mogą być traktowane priorytetowo przy ocenie wniosków. Z pewnością nie będą to projekty, których jedyną cechą jest sam fakt występowania kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi lub podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Można powiedzieć, że priorytetowo traktowane będą projekty powiązane trzema zasadniczymi pojęciami: innowacyjność, dyfuzja innowacji i transfer innowacji. Przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest takie przedsiębiorstwo, w którym w przyjętym okresie obserwacji (np. w ostatnich trzech latach) dokonano innowacji, czyli wprowadzono nowość do praktyki w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Przez pojęcie dyfuzji innowacji rozumie się z kolei sposób upowszechnienia (także rozpowszechnienia) nowych, innowacyjnych rozwiązań w kolejnych realizacjach, również poprzez ich promocję. Natomiast przez transfer technologii w wąskim zakresie rozumie się celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego urynkowienia danego produktu. W szerszym zakresie transfer technologii obejmuje przepływ wiedzy technicznej o różnej postaci między podmiotami rynkowymi poprzez m.in.: • zamówienia na realizację B+R, zlecane głównie przez duże przedsiębiorstwa, agencje i programy rządowe; • inwestycje bezpośrednie, współpraca i fuzje firm, joint-ventures; • rynek technologii obejmujący obrót patentami, licencjami, know-how itd. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do środków w ramach 5 osi priorytetowej PO Innowacyjna Gospodarka nie będzie łatwy. W programie czytamy, że wsparcie będzie przeznaczone na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze doradczym i inwestycyjnym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.