Tomasz Sypuła dyrektor Zespołu Instytucji Finansowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Brakuje źródła finansowania dla projektów znajdujących się w fazie zalążkowej (ang. seed) lub fazie rozruchu (ang. start-up) spółki. Jest to spowodowane wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz stosunkowo wysokimi kosztami analiz typu due diligence przeprowadzanych przed dokonaniem inwestycji. Koszty zarządzania takim funduszem są relatywnie wysokie w stosunku do wartości dokonywanych inwestycji. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie instrumentów wsparcia dla nowo powstających funduszy venture capital, inwestujących w fazę zalążkową i rozruchu spółki. PARP uruchomił 6 grudnia 2006 r. działanie Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital (Poddziałanie 1.2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurecyjności Przedsiębiorstw), które poprzez wsparcie funduszy venture capital wpłynie pośrednio na wzrost dostępności finansowania dla małych i średnich firm. W ramach Poddziałania 1.2.3 przewiduje się zasilenie kapitału funduszy seed capital łaczną kwotą ponad 18 mln euro. Termin składania wniosków o dokapitalizowanie funduszy kapitału zalążkowego mija 9 lutego, następnie grupa robocza przystąpi do oceny projektów. Listę dokapitalizowanych funduszy poznamy najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia 2007 r. Wysokość wsparcia dla pojedynczego funduszu kapitału zalążkowego wynosi od 3 mln do 50 mln zł. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 50 proc. kosztów kwalifikowanych musi zostać pokryte ze środków prywatnych przez inwestorów wnoszących gotówkę do funduszu na pokrycie wymaganego wkładu własnego. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wartość dokonanych przez fundusz inwestycji w spółki oraz koszty zarządzania i administracji funduszem (średniorocznie do 5 proc. kapitału funduszu). Mechanizm wsparcia został skonstruowany w taki sposób, aby ograniczyć wysokie ryzyko inwestycyjne inwestora prywatnego. Wsparcie polega m.in. na przyznaniu pierwszeństwa zwrotu środków z inwestycji inwestorom prywatnym funduszu, co ma duże znaczenie w przypadku ewentualnych nieudanych inwestycji funduszu. O wsparcie mogą ubiegać się fundusze kapitału zalążkowego, posiadające osobowość prawną (np. spółki akcyjne, sp. z o.o.) lub fundusze będące jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (np. spółki komandytowe). Fundusze te nie mogą prowadzić innej działalności niż dokonywanie inwestycji w spółki z sektora MSP znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju. Warunki dokonywania tych inwestycji zostały opisane w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego. Inwestycje funduszy dokonywane będą w spółki z sektora MSP znajdujące się we wczesnym etapie rozwoju. Ze względu na specyfikę inwestycji dokonywanych przez fundusze venture capital, należy oczekiwać, że fundusze kapitału zalążkowego dokonywały będą inwestycji w spółki posiadające duży potencjał wzrostu, czyli głównie w spółki z sektora szeroko pojętych nowych technologii. Zgodnie z zapisami rozporządzenia inwestycja w takie spółki przy wykorzystaniu środków pochodzących ze wsparcia ograniczona została do równowartości w złotych kwoty 1 mln euro. Fundusze wykorzystywać mogą do inwestycji instrumenty o charakterze udziałowym, pomocniczo również instrumenty dłużne (pożyczki, obligacje).