WŁADYSŁAW ORTYL wiceminister rozwoju regionalnego Przypomnę, że w celu zniwelowania różnic rozwojowych między najuboższymi regionami i resztą kraju opracowaliśmy Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej, wynikającą ze strategii rozwoju całego kraju. Narzędziem, za pomocą którego będziemy realizowali założenia tej strategii, jest program Rozwój Polski Wschodniej, który wpisuje się również w rządową ideę Solidarnego Państwa, będąc ukierunkowanym na rozwój pięciu najuboższych regionów – zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Są to województwa usytuowane we wschodniej części naszego kraju: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Na przedsięwzięcia wspomagające nadrabianie różnic cywilizacyjnych, dzielących je od reszty kraju, przeznaczyliśmy 2,6 mld euro, które będą wydatkowane właśnie w ramach specjalnego programu Rozwój Polski Wschodniej. W wyniku analizy potrzeb regionów wschodniej Polski określiliśmy trzy główne obszary wsparcia: gospodarka, miasta wojewódzkie oraz infrastruktura drogowa (patrz niżej). Większość przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach tego programu, została już dokładnie określona. W połowie sierpnia rozpoczęliśmy nabór propozycji wpisujących się w założenia programu. Lista wybranych w ten sposób projektów stanowi załącznik do programu. Dzięki zastosowaniu takiej metody określenia zadań możliwa była koordynacja najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w tym regionie Polski z kilku różnych programów: Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i Środowisko oraz pięciu odrębnych regionalnych programów operacyjnych. Co więc zamierzamy osiągnąć dzięki realizacji programu Rozwój Polski Wschodniej? Aby przyciągnąć inwestorów, trzeba poprawić zewnętrzną dostępność tego regionu i usprawnić połączenia międzyregionalne. Dlatego znaczną część środków przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Do realizacji przewidzianych jest aż 41 inwestycji drogowych, w tym 23 obwodnice na drogach krajowych oraz dwa nowe mosty na Wiśle. Będą one stanowiły uzupełnienie dla inwestycji drogowych finansowanych ze środków programu Infrastruktura i Środowisko, przede wszystkim dróg ekspresowych S8, S17, które połączą z Warszawą Białystok i Lublin, oraz S19, która połączy trzy największe ośrodki Polski wschodniej – Rzeszów, Lublin i Białystok. Dobra infrastruktura transportowa jest dla inwestorów bardzo ważna, jednak to wciąż zbyt mało, by Polska wschodnia mogła nadrobić dystans rozwojowy wobec pozostałych regionów. By dokonać skoku cywilizacyjnego, potrzebuje inwestycji w tzw. infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego. Konieczne jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, rozwijanie sieci telecentrów, tworzenie i wdrożenie aplikacji wspierających zarządzanie dla samorządów i instytucji publicznych. Powinna to zapewnić realizacja jednego, kompleksowego projektu, który swoim zasięgiem obejmie wszystkie regiony Polski wschodniej. W sumie na informatyzację w programie Rozwój Polski wschodniej zamierzamy przeznaczyć ok. 300 mln euro. Kolejny czynnik niezbędny do wykonania skoku cywilizacyjnego to odpowiednie warunki do rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Dofinansujemy uczelnie wyższe, będziemy wspierać rozwój innowacji i dążyć do zacieśnienia współpracy między światami: nauki i biznesu. W ramach programu Rozwój Polski Wschodniej wsparcie uzyska aż 27 projektów związanych z rozbudową bazy dydaktycznej szkolnictwa wyższego, 6 parków naukowo-technologicznych, 5 parków przemysłowych, 4 inkubatory, 6 projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, 14 projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu pod inwestycje. Pamiętajmy, że przedsięwzięcia innowacyjne będą wspierane także z Programu Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego do rozdysponowania jest ponad 8,3 mld euro. Mam nadzieję, że przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe, instytuty badawczo-rozwojowe z Polski wschodniej będą aktywne również w pozyskiwaniu tych funduszy. Część unijnych pieniędzy z programu Rozwój Polski Wschodniej będzie też przeznaczona na projekty z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury umożliwiającej organizowanie kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. Te inwestycje służą m.in. promocji regionu jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym. Zachęcamy też regiony Polski wschodniej do realizowania zasady w grupie siła. Uważam, że dobre efekty przyniosłoby stworzenie czegoś w rodzaju platformy współpracy pomiędzy pięcioma najuboższymi regionami naszego kraju. Wspólnie mogłyby podejmować działania mające na celu zmianę wizerunku tego regionu i wykreowanie go na miejsce atrakcyjne pod względem gospodarczym i inwestycyjnym, na szczeblu ponadregionalnym, a także międzynarodowym.