Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma być sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem rozporządzenia jest ustalenia zasad funkcjonowania i obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw" - czytamy w projekcie.

Projekt zakłada wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto, Pełnomocnik może wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania – za zgodą premiera.

Kolejna zmiana dotyczy tego, że obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z projektem, wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III kwartał 2021 r.