Obowiązek podatkowy w VAT powstaje już w momencie wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż samochodu, a nie wydania auta po rejestracji – wyjaśniła bydgoska izba.
Reklama
VAT / ShutterStock
Z wnioskiem o interpretację wystąpił diler samochodów, który, sprzedając auto, wystawia od razu fakturę i w tym samym czasie stawia samochód do dyspozycji klienta. Może się jednak zdarzyć, że kupujący odbierze samochód dopiero w następnym miesiącu, po zarejestrowaniu pojazdu i otrzymaniu tablic rejestracyjnych.

Reklama
Diler spytał, kiedy w takiej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy w VAT. Jego pytanie było związane z obowiązującymi od początku 2014 r. przepisami o VAT. Wynika z nich, że co do zasady obowiązek podatkowy następuje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Diler zwrócił uwagę na art. 348 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy, w tym wypadku – auta. Uważał, że wydaniem towaru, z którym wiąże się powstanie obowiązku podatkowego, jest moment, w którym sprzedający odda towar do swobodnego rozporządzania odbiorcy, a sam przestanie nim faktycznie władać. Powołał się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2010 r. (sygn. akt I FSK 1388/09).
Nie zgodził się z tym dyrektor bydgoskiej izby. Stwierdził, że przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje już z momentem wystawienia faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży. „Wystawieniu faktury nie mogą towarzyszyć jakiekolwiek ograniczenia nabywcy do swobodnego dysponowania towarem” – podkreślił organ.
Zdaniem dyrektora IS, skoro wystawienie faktury daje nabywcy możliwość zarejestrowania samochodu, to tym samym daje mu też prawo do dysponowania autem jak właściciel. W konsekwencji obowiązek w VAT z tytułu sprzedaży nie powstaje z dniem odbioru samochodu przez klienta, ale z chwilą postawienia go do jego dyspozycji, czyli w tym wypadku z datą wystawienia faktury – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 lipca 2014 r., nr ITPP2/443-558/14/RS.