Czy odbiór paczki przez osoby trzecie jest dla nas korzystny? Jeśli doręczona przesyłka będzie zniszczona lub niekompletna, a nie odbierzemy jej osobiście, o wiele trudniej będzie nam udowodnić, że zniszczenie dokonane zostało w trakcie przewozu, a nie już po odbiorze.

Telefon od kuriera kiedy jesteśmy poza domem to niemal standard. Nawet jeśli uprzednio decydujemy się podać planowe godziny odbioru. Wtedy często decydujemy się „pójść na rękę” kurierowi, mając na celu jak najszybsze odebranie przesyłki. Paczka przekazywana jest komuś z domowników lub nawet sąsiadom. Okazuje się, że nie jest to wcale korzystna sytuacja dla klienta. W szczególności ma to znaczenie kiedy odebrana przesyłka przez osoby trzecie okazuje się niekompletna lub zniszczona. Wszystko zależy od firmy.

Lepiej sprawdzić przesyłkę przy kurierze

- Najbardziej wygodna dla odbiorcy jest sytuacja, gdy uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone przy kurierze, bo umożliwia to wpisanie zastrzeżeń do listu przewozowego i ewentualne spisanie protokołu szkody – informuje Dział Prawny firmy DHL.

Nie jest to jednak wcale takie oczywiste. Obowiązujące przepisy prawa dają możliwości do każdorazowego otwarcia przesyłki przed jej odbiorem w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie jej zniszczenia. Takie uprawnienie zostało wprowadzone jedynie przy tzw. sprzedaży wysyłkowej na mocy art. 544 kc i tylko w przypadku, gdy strony w umowie nie postanowiły inaczej.

Z treści wymienionego wyżej artykułu wynika, że w ramach tzw. sprzedaży wysyłkowej kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania tych rzeczy. Tym samym, przewoźnik/operator pocztowy ma obowiązek udostępnić taką przesyłkę w celu jej otwarcia przez odbiorcę.

Dlatego warto sprawdzić umowę lub regulamin na podstawie którego dana przesyłka jest do nas dostarczana. Innymi słowy każdy operator może mieć różne regulacje: mniej lub bardziej korzystne dla klienta.

Jak informuje DPD Polska, jeżeli odbiorca dokona odbioru przesyłki, to czynności operatora pocztowego/przewoźnika ulegają zakończeniu. Jeżeli po odbiorze takiej przesyłki odbiorca stwierdzi szkodę w jej zawartości to na jego żądanie zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, ustala się stan tej przesyłki. Reguluje to art. 74 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe oraz art. 87 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe.

W niektórych przypadkach sytuacja odbiorcy nie musi ulec specjalnie pogorszeniu, jeżeli niezwłocznie po odjeździe kuriera spostrzeże uszkodzenie i zgłosi ten fakt (telefonicznie) do przewoźnika.

Aczkolwiek w takiej sytuacji działa już art. 76 ust 4 prawa przewozowego (stosownie, do którego stwierdzenie szkody po przyjęciu przesyłki o ile odbiorca w terminie 7 dni nie zażądał ustalenia jej stanu i nie udowodnił że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem - skutkuje wygaśnięciem roszczeń.

„Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przyjmujemy, że uszkodzenie w razie niezwłocznego zgłoszenia szkody powstało w czasie sprawowania pieczy nad przesyłką przez przewoźnika. W takiej sytuacji reklamacja nie powinna być oddalona z przyczyny stwierdzenia uszkodzenia niezwłocznie po odjeździe kuriera” – tłumaczą prawnicy z DHL Express.

Jednak prawo pocztowe jest bezwzględne. Za szkody powstałe w przewozie przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. Jeżeli jednak szkoda została stwierdzona dopiero po przyjęciu przesyłki na reklamującym spoczywa ciężar udowodnienia, że powstała ona w czasie między przewozem a jej wydaniem (art. 76 pkt 4 ustawy Prawo przewozowe, art. 87 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe).

Co z odbiorem przez osoby trzecie?

„Korzystanie z upoważnienia dla osób trzecich do odbioru przesyłki nie pozbawia adresata prawa do roszczeń czy reklamacji w przypadku zniszczonej lub niekompletnej przesyłki. Nadal ma on prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty doręczenia. Dodatkowo osoba upoważniona do odbioru ma prawo zgłosić zastrzeżenia do stanu zawartości przesyłki i wypełnić formularz sprawdzenia przesyłki. Osobą upoważnioną może być dorosły domownik znajdujący się pod adresem dostarczenia. Upoważnienie takie odbywa się na dedykowanym druku” - informuje Michał Gawryluk , z Biura Rozwoju Usług KEP Poczty Polskiej.

Przedstawiciele firm kurierskich głośno nie mówią o praktykach stosowanych przez swoich kurierów. Jednak nie jest tajemnicą, że kurierzy nie zawsze stosują druki, w szczególności kiedy przesyłka jest już opłacona. Przekazując osobom trzecim paczkę, wcześniej ustalają to z klientem telefonicznie. Musimy wiedzieć, że przesyłka taka uznawana jest za doręczoną, choć pod znakiem zapytania pozostaje prawomocność takiego doręczenia. Skoro kurier może stwierdzić, że przekazał przesyłkę osobie trzeciej za porozumieniem z adresatem, tak samo klient może tej rozmowie zaprzeczyć. Wynika z tego, że obie strony w celu szybkiego dostarczenia przesyłki narażają się na nieprzyjemności związane późniejszymi reklamacjami.

Wynika z tego jasno, że warto samemu odbierać przesyłki dostarczane przez kuriera. Nawet jeśli, co zdarza się bardzo często, godziny pracy kuriera pokrywają się z naszymi. Można poprosić o dostarczenie przesyłki do miejsca pracy lub odebrać ją bezpośrednio w centrum logistycznym danego operatora.

Twoja przesyłka jest uszkodzona? Oto jakie masz prawa:

1. Masz prawo do sprawdzenia zawartości każdej przesyłki i jej stanu pod względem uszkodzeń, o ile regulamin operatora to przewiduje.
2. Jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia możesz wpisać zastrzeżenia do listu przewozowego i sporządzić protokół szkody przy kurierze.
3. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie przesyłki po jej odbiorze powinieneś jak najszybciej skontaktować się z kurierem. Jest szansa, że wróci po przesyłkę i sporządzi protokół szkody.
4. Niezależnie od tego, masz 7 dni na zgłoszenie, że Twoja przesyłka jest uszkodzona.
5. Masz prawo do reklamacji dostarczonej przesyłki.