Zmieniająca się sytuacja geopolityczna czy ekonomiczna może stanowić zagrożenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczne staje się zwiększenie bezpieczeństwa zarówno nowych, jak i już zawartych kontraktów. Istnieje kilka rozwiązań zabezpieczających transakcję. 

Najprostszym i jednocześnie najtańszym z nich jest inkaso dokumentowe. Jest to uwarunkowana forma rozliczenia transakcji, w której bank zobowiązuje się wobec eksportera do wydania dokumentów importerowi jedynie po otrzymaniu zapłaty lub akceptacji weksla. W tym drugim przypadku mówimy o tzw. inkasie akceptacyjnym, w którym eksporter, chcąc podnieść swoją konkurencyjność, oferuje klientom kredyt kupiecki. Oprócz niskich kosztów obsługi i uproszczonej procedury, która nie wymaga badania zdolności kredytowej żadnej ze stron, zaletą inkasa jest brak konieczności angażowania środków z góry przez importera. 

Inkaso to produkt rekomendowany przede wszystkim przy transakcjach między stałymi partnerami handlowymi. 

W przypadku nowych kontraktów odpowiednim zabezpieczeniem dla transakcji może być akredytywa. Główna różnica w porównaniu z inkasem polega na tym, że w akredytywie zobowiązanie do zapłaty przechodzi z firmy kupującego na jego bank, a bank otwierający akredytywę zobowiązuje się nieodwołalnie do zapłaty eksporterowi za zgodną prezentację dokumentów. Po otrzymaniu akredytywy eksporter jest zabezpieczony przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, który dodatkowo nie może bezpodstawnie wycofać się z transakcji. Z kolei dla importera olbrzymią korzyścią jest możliwość ustalenia szczegółowych warunków dotyczących realizacji transakcji oraz zabezpieczenie się przed spóźnioną wysyłką towaru. W sytuacji gdy jednym z wymaganych dokumentów będą certyfikaty firm zewnętrznych, importer może mieć większą pewność, że płaci za towar odpowiadający warunkom zamówienia.

Jeśli eksporter nie chce ponosić ryzyka politycznego i ekonomicznego kraju, w którym akredytywa została otwarta, rekomendowane jest potwierdzenie akredytywy przez bank eksportera. Dzięki niemu ryzyko niewypłacalności banku zagranicznego przenoszone jest na bank lokalny. Potwierdzenie akredytywy jest stosowane głównie w krajach rozwijających się lub będących w niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej. 

W przypadku akredytyw z odroczoną płatnością klienci z sektora MSP dodatkowo mogą skorzystać z dyskonta, czyli otrzymania płatności zaraz po akceptacji dokumentów. Dla eksportera jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż może on podnieść swoją konkurencyjność, oferując kredyt kupiecki, a jednocześnie uzyskując środki w tym samym czasie, co w przypadku akredytywy płatnej za okazaniem. Banki oferują również dyskonto bez regresu do klienta, więc w razie braku zapłaty od banku otwierającego bank nie zażąda zwrotu środków od eksportera. 

Wśród produktów finansowania handlu oferowanych dla firm z segmentu MSP są także różne rodzaje gwarancji bankowych, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo transakcji obydwu stronom na każdym etapie kontraktu począwszy od ewentualnego rozpisania przetargu aż po okres rękojmi.

BNP Paribas Bank Polska jest na etapie wprowadzania nowego systemu w bankowości internetowej, obsługującego proces wystawiania gwarancji zarówno po stronie klienta, jak i banku. System ten umożliwi szybszą obsługę transakcji oraz będzie stanowił duże uproszczenie procesu wystawienia gwarancji dla klientów.

Wybór odpowiedniego rozwiązania umożliwia zabezpieczenie transakcji zgodnie z potrzebami eksportera, zwiększenie płynności firmy i usprawnienie całej transakcji. Ważne jest, aby eksporter w rozmowie z bankiem określił swoje wymagania i oczekiwania oraz możliwości finansowe. Pośrednictwo banku w transakcji zmniejsza ryzyka i umożliwia jej realizację. Wielu naszych klientów stale stosuje przedstawione rozwiązania i rekomenduje swoim kontrahentom korzystanie z usług bankowych BNP Paribas na świecie.