Ustawa określa kwalifikowanie i przeznaczanie nieruchomości gruntowych, które należą do Skarbu Państwa z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tylko w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzą grunty o ogólnej powierzchni 2 600 449 ha, w tym w miastach o powierzchni 86 162 ha, a na wsiach 2 514 287 ha. Oddanie tych nieruchomości w użytkowanie wieczyste na cele budownictwa mieszkaniowego doprowadzi w konsekwencji do tego, iż wzrośnie podaż mieszkań na rynku.

Regulacjom tej ustawy będą podlegać nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Właściwy organ będzie kwalifikować na cele budownictwa mieszkaniowego nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej.

Na rynku będą dostępne grunty w miastach i na terenach wiejskich z zasobów Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Z zestawienia Głównego Geodety Kraju wynika, iż poza Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa są do zagospodarowania również inne nieruchomości. Są to grunty Skarbu Państwa przekazane do zagospodarowania Agencji Mienia Wojskowego o powierzchni 9021 ha, w tym w miastach o powierzchni 3431 ha i na wsi 5590 ha; grunty Skarbu Państwa przekazane do zagospodarowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o powierzchni 3083 ha, w tym w miastach 1324 ha i na wsi 1758 ha oraz grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd o powierzchni 249 793 ha, w tym w miastach 58 649 ha i na wsi 191 144 ha. Te wszystkie grunty mogą być wykorzystane na podstawie nowej ustawy.

Grunty te będą przekazywane w użytkowanie wieczyste. Przekazujący będą mogli kontrolować inwestorów czy realizują na otrzymanych nieruchomościach cele związane z budownictwem mieszkaniowym. Inwestor jako użytkownik wieczysty nieruchomości po upływie pięciu lat, od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, będzie mógł wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Grunty będą oddawane w użytkowanie wieczyste podmiotom o różnym statusie prawnym. Zaliczyć możemy do nich inwestorów prywatnych, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, a także gminy, których zadaniem własnym jest budownictwo mieszkaniowe oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Umowa o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zawierać będzie postanowienia dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia budowy. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste użytkownik zobowiązany będzie do wybudowania wielolokalowych budynków mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa każdego z lokali nie będzie przekraczać 75 mkw. lub domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 140 mkw. Powierzchnia lokali wskazuje więc, iż standard mieszkań będzie skierowany do klasy średniej.

Ustawa została przekazana do Komitetu Rady Ministrów.

JAROSŁAW CHAŁAS

radca prawny, partner zarządzający, kancelaria prawna Chałas i Wspólnicy