Andrzej Szumański profesor zwyczajny Uniwersytet Jagielloński, adwokat Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz w roku. Powinno być ono zwołane i przeprowadzone nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 par. 1 kodeksu spółek handlowych), a więc z reguły do 30 czerwca. Z kolei nadzwyczajne walne zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie (art. 398 k.s.h.). W świetle orzecznictwa SN zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia z naruszeniem ustalonego terminu samo nie wpływa na ważność podjętych uchwał. Dopiero zaskarżenie takich uchwał do sądu i wykazanie wpływu naruszenia tego terminu na ich treść może wpłynąć na ich unieważnienie bądź uchylenie z mocy wyroku sądu gospodarczego. Przedmiot zwyczajnego walnego zgromadzenia jest określony przez kodeks spółek handlowych (art. 395 par. 2 k.s.h.), co nie wyklucza podjęcia na nim uchwał w innych sprawach. Przedmiot nadzwyczajnego jest dowolny, zależy od bieżących potrzeb spółki. Chodzi tam o przypadki, kiedy: po pierwsze, z mocy k.s.h. lub z mocy statutu zachodzi kompetencja walnego zgromadzenia albo po drugie, inne organy spółki czy osoby uprawnione do zwołania walnego zgromadzenia uznają za celowe, aby pewne sprawy spółki przez nie wskazane były rozstrzygnięte przez organ właścicielski spółki, zwany nie całkiem trafnie najwyższym organem spółki (gdyż przeczy to zasadzie podziału kompetencji pomiędzy organami spółki). Walne zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 par. 1 k.s.h.). Jeżeli w przypadku zwyczajnego walnego zgromadzenia zarząd tego nie uczyni w terminie albo zachodzi konieczność zwołania nadzwyczajnego walnego, a zarząd nie wystąpił z inicjatywą jego zwołania w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania, wówczas zgromadzenia te może zwołać rada nadzorcza. W odniesieniu do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia prawo jego zwołania przysługuje też akcjonariuszom mniejszościowym, reprezentującym przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, po uzyskaniu upoważnienia sądu rejestrowego (art. 400 i 401 k.s.h.). Każde walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia (art. 402 par. 1 k.s.h.). Jeżeli natomiast wszystkie akcje emitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia albo za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyrazi na to zgodę. Spółka przed rozpoczęciem obrad walnego sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w nim. Inaczej przedstawia się problem ustalania imion i nazwisk (nazw) akcjonariuszy, którzy dysponują akcjami na okaziciela. Dają one prawo od uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a nazwiska (nazwy) ich posiadaczy zostaną umieszczone na liście, jeżeli akcje te zostaną złożone w spółce przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. W wypadku spółek publicznych, których akcje są zdematerializowane, tożsamość akcjonariuszy ustala się na podstawie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.