Sejm uchwalił w czwartek z poprawkami nowelizację Prawa bankowego oraz innych ustaw, która ma na celu zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym.

Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 441 posłów, przeciw było 10, a jeden wstrzymał się od głosu.

Sejm zdecydował o przyjęciu 10 poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania przez posłów PiS. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów publicznych i aprobatę Ministerstwa Finansów.

Wśród przyjętych poprawek są zmiany, których celem jest takie sformułowanie przepisów, które pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, w tym związanych z przekazywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zaleceń w zakresie oczekiwanego poziomu funduszy własnych, które banki i domy maklerskie powinny utrzymać.

Sejm przyjął też poprawkę, która ujednolica pojęcia państwo trzecie i państwo niebędące państwem członkowskim poprzez dodanie do ustawy definicji państwa trzeciego.

Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnego pakietu CRD V/CRR II (dyrektywa CRD V i rozporządzenie CRR II), dotyczącego wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Regulacje są reakcją na poprzedni kryzys finansowy.

Po zmianie Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które, choć mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych, nie są obecnie objęte nadzorem finansowym. Wskazane zostaną zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.

Nowelizacja przewiduje, że banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi, które mają się przyczynić do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Mniejsze banki o prostszym modelu biznesowym będą miały mniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości i ujawniania informacji niż duże, co ma wpłynąć na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych.

Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie zobowiązany także do przekazania informacji o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach grupy. Oddziały banków zagranicznych zobowiązano do przedkładania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z wykazem informacji, jakie powinno ono zawierać.

KNF będzie mogła odwołać członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienia danej funkcji. Uelastyczniony będzie też mechanizm nakładania bufora ryzyka systemowego, co ma ułatwić dopasowanie narzędzia do zidentyfikowanego ryzyka systemowego.