Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła decyzję o zaskarżeniu przepisów zakazujące od 2020 r. produkcji i sprzedaży papierosów mentolowych do Trybunału Sprawiedliwości UE. Z taką inicjatywą wystąpiło 5 maja Ministerstwo Gospodarki. Dwa miesiące później rządowy komitet ds. europejskich przyjął założenia do skargi.

Rada Ministrów zaakceptowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE- przesłanki wniesienia, główne zarzuty i argumenty, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Rząd podjął decyzję o skorzystaniu przez Rzeczpospolitą Polską z prawa skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii stwierdzenia nieważności art. 2 pkt 25, art. 6 ust. 2 lit. b, art. 7 ust. 1-5, ust. 7 zdanie pierwsze i ust. 12-14 oraz art. 13 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE. Skarga będzie wnoszona w trybie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Minister gospodarki 5 maja 2014 r. zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie działań dotyczących wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej częściowej nieważności dyrektywy 2014/40/UE. Minister gospodarki przedstawił argumenty prawne, które są podstawą do zaskarżenia ww. dyrektywy w zakresie odnoszącym się do zakazu wprowadzania do obrotu papierosów mentolowych.

W uzasadnieniu Polska argumentuje, że papierosy mentolowe są obecne na rynku polskim od 1953 r. i powinny być traktowane jak wyroby tradycyjne. W Polsce są one produkowane przez 6 fabryk. Na eksport trafia ok. 70 proc. produkcji, z czego 50 proc. na rynki państw członkowskich UE. Zdaniem Polski, całkowity zakaz wprowadzania do obrotu tych papierosów spowoduje istotne konsekwencje gospodarcze.