Andrzej Kidyba kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie Przepis ten stanowi, że do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządów zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Problem podstawowy dotyczy kwestii statusu osoby oddelegowanej z rady nadzorczej do zarządu, zakresu jej kompetencji oraz możliwości działania zarządu i rady nadzorczej w przypadku oddelegowania do zarządu. Oddelegowanie do wykonywania czynności członka zarządu powoduje, że osoba taka wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki członka zarządu, czyli w całą jego pozycję prawną. Oddelegowany członek rady nadzorczej zajmuje na czas delegacji do zarządu pozycję konkretnej osoby, która nie może sprawować swojej funkcji. Dlatego też w uchwale o oddelegowaniu do zarządu powinno się określić status delegowanego w zarządzie, a jeżeli na przykład oddelegowano dwóch członków rady nadzorczej, konkretnie określić, w jakie prawa i obowiązki zarządu oni wstępują. W wyniku takiego oddelegowania delegowany staje się członkiem zarządu i traci czasowo status członka rady nadzorczej. Powoduje to, że nie może brać udziału w posiedzeniu jako członek tego organu, nie może głosować. Oddelegowanie oznacza, że uprawnienia oddelegowanego w radzie nadzorczej podlegają swoistemu uśpieniu aż do powrotu z delegacji, czy to w związku z upływem terminu, czy też innych przyczyn. Nie jest możliwe, zgodnie z tym co stwierdzono, oddelegowanie i powrót tylko na niektóre głosowania do zarządu. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 387 par. 1 kodeksu spółek handlowych członek zarządu nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Z kolei z par. 3 art. 387 kodeksu spółek handlowych wynika, że ten zakaz łączenia funkcji stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Jeżeli oddelegowanie nie wskazuje początku jego terminu, to oddelegowany staje się członkiem zarządu ze skutkiem natychmiastowym, a wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny. Dlatego dla działania rady nadzorczej może powstać problem w sytuacji, gdy jej skład zostanie określony sztywno. Poprzez oddelegowanie dojdzie do zmniejszenia składu rady, która nie będzie mogła prawidłowo działać do czasu uzupełnienia jej składu. Jak to już zostało stwierdzone, delegowany do zarządu członek rady nadzorczej nabywa prawa i obowiązki zarządcy, takie jak prawo prowadzenia spraw, prawo do reprezentacji, obowiązuje go zakaz działalności konkurencyjnej czy powstrzymanie się od działań sprzecznych z interesem spółki, prawo do wynagrodzenia itd. To ostatnie powinno być na poziomie ustanowionym dla zastępowanego członka zarządu bądź też ustalone według innych zasad. Nie jest prawidłowe pobieranie podwójnego wynagrodzenia, gdyż w okresie oddelegowania nie ma się statusu członka rady nadzorczej, nie uczestniczy się w jej pracach jako członek tego organu, nie ponosi się odpowiedzialności za działania i zaniechania rady nadzorczej.