Jak czytamy, celem naboru jest wyłonienie osób, które byłyby zainteresowane zasiadaniem w panelach arbitrażowych bądź panelach ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju. "Kandydatury zgłoszone przez Polskę zostaną skierowane do Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia procesu kwalifikującego i, w przypadku pozytywnej oceny, zamieszczenia kandydatów w puli, która następnie posłuży jako podstawa do sporządzenia list w ramach istniejących umów handlowych UE" - napisano.

Wskazano, że kandydaci zainteresowani udziałem w naborze powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa, handlu międzynarodowego, zrównoważonego rozwoju i / lub innych kwestii, objętych umowami handlowymi Unii Europejskiej. Osoby te powinny posiadać umiejętność przeprowadzenia postępowania arbitrażowego i sporządzenia orzeczenia arbitrażowego lub zalecenia / rekomendacji w co najmniej jednym z najbardziej prawdopodobnych języków roboczych postępowań (tj. angielskim, francuskim lub hiszpańskim).

Ponadto - jak zaznaczono - kandydaci powinni być bezstronni i niezależni od jakiejkolwiek organizacji lub władz rządowych.

Dodano, że aplikacje mogą składać kandydaci posiadający obywatelstwo polskie lub podwójne. Można je składać drogą elektroniczną pod adresem sekretariatDHM@mrpit.gov.pl.

Wskazano, że aplikacja powinna zawierać aktualny życiorys, list motywacyjny i oświadczenie o potencjalnym wystąpieniu konfliktu/ów interesów. Wyjaśniono, że konflikt interesów powinien dotyczyć każdego powiązania z organizacjami rządowymi lub innymi organizacjami w ciągu ostatnich 5 lat. Zaznaczono też, że kandydaci proszeni o wskazanie, do jakich list chcą zostać włączeni: a) handlu, b) zrównoważonego rozwoju, c) obu powyższych.

Aplikacje można składać do dnia 1 lutego br. do godz. 23.00.