Agnieszka Kowalska radca prawny, Departament Bankowosci i Finansow, Kancelaria Prawna GLN Nie ma innych wymogów dotyczących przelewu wierzytelności. A zatem, po co data pewna? Otóż zawarcie umowy przelewu na zabezpieczenie w formie pisemnej z datą pewną jest konieczne do uzyskania skuteczności tego zabezpieczenia wobec masy upadłości. Przy czym, w celu uzyskania daty pewnej, umowa powinna zostać okazana notariuszowi, który dokonana na dokumencie stosownej wzmianki. W przypadku zabezpieczania wierzytelności przez bank, wystarczająca będzie tzw. bankowa data pewna, o ile dokument spełnia wymogi, o których mowa w art. 95 ust. 1 prawa bankowego. Zawarcie umowy z datą pewną służy temu, aby w razie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego wierzyciel mógł się powołać na zawartą z dłużnikiem (upadłym) umowę i wykazać, że wierzytelności, co do których nastąpił przelew na zabezpieczenie, nie wchodzą do masy upadłości. Jeżeli natomiast wierzytelności takie zostałyby zaliczone do masy upadłości, wtedy wierzyciel będzie się mógł skutecznie domagać ich wyłączenia z masy upadłości stosownie do przepisów art. 70 i następnch ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe i naprawcze. Warto również pamiętać o ograniczeniach, jakie wprowadzają przepisy prawa upadłościowego i naprawczego co do długości okresu poprzedzającego ustanowienie danego zabezpieczenia. Przepisy te są zawarte w art. 127 i 130 prawa upadłościowego i naprawczego. I tak, jeżeli nasza wierzytelność została zabezpieczona dopiero na dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, to zabezpieczenie, a więc przelew na zabezpieczenie (mimo że umowa została zawarta w formie pisemnej z datą pewną), będzie z mocy prawa bezskuteczny. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie ustanowił na naszą rzecz żadnego innego zabezpieczenia, w szczególności zabezpieczenia rzeczowego, jak na przykład zastaw rejestrowy, i to w terminie dłuższym niż wskazany powyżej, będziemy mieć w postępowaniu upadłościowym pozycję niezabezpieczonego wierzyciela. W rezultacie nasze wierzytelności zgłoszone do masy upadłości zostaną zaspokojone, przy założeniu, że w wyniku likwidacji masy upadłości uzyskane zostaną wystarczające środki, lecz nastąpi to według kolejności przewidzianej w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego. Natomiast, zgodnie z art. 130 prawa upadłościowego i naprawczego, bezskuteczność ustanowienia danego zabezpieczenia może również stwierdzić sędzia komisarz, jeżeli: • upadły nie był dłużnikiem osobistym wierzyciela, • przelew na zabezpieczenie został dokonany na rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i • w związku z ustanowieniem zabezpieczenia upadły nie uzyskał żadnego świadczenia (albo uzyskał świadczenie niewspółmiernie niskie do wartości udzielonego zabezpieczenia. Oczywiście sytuacja, o której mowa w art. 130 prawa upadłościowego i naprawczego, powstanie tylko wtedy, gdy przelewu na zabezpieczenie dokonał podmiot inny niż nasz dłużnik osobisty, czyli na przykład spółka zależna od tego dłużnika osobistego. Na zakończenie, choć dopiero w kolejnej części Akademii Prawa, zostanie omówione po krótce wykorzystanie środków uzyskanych przez wierzyciela w związku z dokonanym na jego rzecz przelewem na zabezpieczenie.