Znakiem towarowym może być wyraz, domena internetowa, rysunek, forma przestrzenna, kompozycja kolorystyczna, melodia, dźwięk. Katalog form znaku towarowego jest otwarty, ważne, aby znak miał odróżniający charakter i nadawał się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Zgłoszenia znaku może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna. Znak może wspólnie zgłosić kilka osób, w tym przedsiębiorców. Wówczas konieczne jest złożenie regulaminu, określającego zasady używania znaku przez przedsiębiorców.

Dokonując zgłoszenia należy zastanowić się nad rodzajem zastrzeganego znaku, czy chcemy chronić tylko jego warstwę słowną, czy słowną wraz z grafiką, a może tylko grafikę. Konieczne jest również określenie towarów lub usług, które dany znak będzie obejmował.

Zarejestrowany znak towarowy stanowi silne narzędzie prawne do walki z nieuczciwą konkurencją, można wycenić jego wartość i sprzedać lub udzielić odpłatnej licencji na jego używanie, a wydane świadectwo ochronne będzie legitymować wprost, komu przysługuje prawo do znaku towarowego.

Termin uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i bezproblemowego dalszego postępowania, wynosi ok. 6 miesięcy. Po dokonaniu zgłoszenia znaku, Urząd Patentowy bada, czy zostały złożone niezbędne dokumenty i ocenia, czy są okoliczności, które uniemożliwiają udzielenie prawa ochronnego. Jeżeli znak może zostać zarejestrowany, następuje jego publikacja w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, pod warunkiem wniesienia opłat za 1-szy dziesięcioletni okres ochrony oraz za publikację znaku.

Zgłaszając znak, warto skorzystać z pomocy kancelarii, specjalizującej się w ochronie własności przemysłowej. Doświadczony zespół rzeczników patentowych, wyposażony w odpowiednią wiedzę oraz znajomość przepisów prawa, zbada dany znak, oceni możliwość jego zarejestrowania i używania, sporządzi prawidłowy wykaz towarów/usług, do oznaczania których ma być przeznaczony, w razie potrzeby przygotuje regulamin używania znaku oraz pomoże przejść spokojnie całą procedurę związaną z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy.