Obserwujemy jednak wiele optymistycznych sygnałów dla tego sektora w Polsce. Dane makroekonomiczne wskazują, że są szanse na ożywienie gospodarcze w 2014 roku. Już pod koniec tego roku powinny być odczuwalne efekty nowego dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, kładących szczególny nacisk na innowacje. Rośnie również optymizm wśród konsumentów.

Wszystko to powinno wspierać otwarcie nowej perspektywy finansowej, dzięki której oczekuje się nowego etapu wzrostu PKB. Już teraz obserwujemy ożywienie w obszarze leasingu, który jest jednym z najłatwiej dostępnych dla przedsiębiorstw źródeł finansowania. Firmy przestały postrzegać go wyłącznie jako „zakup samochodu z kratką”, ale wykorzystują oferowane finansowanie na projekty inwestycyjne obejmujące m.in. nieruchomości przemysłowe, linie produkcyjne czy nowe maszyny. W finansowaniu bieżących potrzeb polskich przedsiębiorców bardzo dobrze sprawdza się faktoring, który obecnie rozwijamy.

Polska jest krajem, w którym powstaje stosunkowo dużo nowych firm, co dowodzi silnego ducha przedsiębiorczości Polaków. Jest to z pewnością jedna z kluczowych przewag tego kraju oraz powód, dla którego BNP Paribas angażuje się we wspieranie rozwoju segmentu MŚP.

Tutaj należy poruszyć pewną istotną kwestię. Małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie, także w Polsce, często sygnalizują, że mają utrudniony dostęp do kredytów z uwagi na wysokie oczekiwania ze strony banków. Z naszej perspektywy widzimy, że instytucje finansowe bardzo często i mocno konkurują o możliwość finansowania firm, nawet tych małych, które mają pewną sytuację i przedkładają opłacalne projekty inwestycyjne. Brak dostępu do finansowania dotyczy przede wszystkim firm o słabym modelu biznesowym, przeciętnie zarządzanych i w niełatwej sytuacji finansowej. Chciałbym zwrócić uwagę, że banki z jednej strony muszą wspierać przedsiębiorców w finansowaniu inwestycji i ich bieżącej działalności, a z drugiej strony chronić powierzone im oszczędności. Instytucje finansowe są zbyt ważne dla gospodarki jako całości, by pozwolić sobie na nieostrożne działanie. Trzeba tu zaznaczyć, że segment MSP w Polsce wykazuje relatywnie wysoki poziom kredytów nieregularnych.

Niezależnie od powyższego bardzo ważne jest, aby banki spotykały się regularnie ze swoimi klientami – przedsiębiorcami i dyskutowały na temat szans i problemów, z jakimi firmy spotykają się na co dzień. Dobre poznanie i zrozumienie klientów z sektora MSP umożliwia owocną współpracę, odpowiadanie na ich potrzeby, a także bieżące informowanie o istotnych z punktu widzenia banku kwestiach (np. pogorszenie parametrów finansowych, spadające przychody, kwestie zarządcze itd.) w celu stworzenia atmosfery zaufania oraz wzajemnego zrozumienia.

Uważam spotkania z klientami oraz doradcami w regionach za najbardziej satysfakcjonujące chwile mojej pracy jako prezesa zarządu.

Bank BNP Paribas wspiera sektor MSP w podnoszeniu jego rynkowej konkurencyjności. Dzielimy się wiedzą z przedsiębiorcami i dostarczamy takich rozwiązań, które przekładają się na realne korzyści dla ich firm. W zeszłym roku uruchomiliśmy Biznes Akademię BNP Paribas – program adresowany do właścicieli i kadry zarządzającej małych i średnich firm. Są to warsztaty, przygotowane we współpracy z ekspertami Grant Thornton, mające na celu wspieranie MSP w zwiększaniu ich konkurencyjności rynkowej.

Rozmawiamy z przedsiębiorcami o możliwościach, jakie stwarzają im rozwiązania takie jak nowe środki pomocowe z UE czy program „Gwarancja de minimis” oraz o innych zagadnieniach kluczowych dla lepszego finansowanie ich firm i budowania przewag konkurencyjnych. Od wielu lat jesteśmy liderem w zakresie współfinansowania inwestycji realizowanych z pomocą funduszy unijnych. Bank aktywnie wspiera klientów, którzy zamierzają skorzystać z takiego sposobu finansowania swojej inwestycji. W ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych.

Dwa z trzech celów nowej perspektywy wydatkowania środków są skierowane bezpośrednio do firm i dotyczą inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. Na te działania przewidziano prawie 16 mld euro. Tu konieczna będzie współpraca ze strony banków. BNP Paribas Bank Polska jest dobrze przygotowany, by odegrać ważną rolę w nadchodzącym okresie wzrostu polskiej gospodarki poprzez wsparcie jej fundamentalnego składnika, jakim są małe i średnie przedsiębiorstwa.