Polska agencja ratingowa EuroRating została zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej, podała firma. Agencja planuje m.in. nadawanie ratingów kredytowych spółkom, których obligacje są notowane lub mają zadebiutować na rynku Catalyst.

"Dołączenie polskiej agencji do elitarnego grona agencji ratingowych uznanych przez ESMA stanowi potwierdzenie spełniania przez EuroRating najwyższych światowych standardów, m.in. w zakresie niezależności działalności ratingowej od wszelkich wpływów politycznych i gospodarczych, zapewniania braku występowania konfliktów interesów oraz stosowania sprawdzonej i wiarygodnej metodologii ratingowej, podlegającej weryfikacji statystycznej na danych historycznych" - powiedział prezes Mirosław Bajda, cytowany w komunikacie.

Rejestracja oznacza, iż przyznawane przez agencję ratingi mają obecnie zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne zarejestrowane agencje bez terytorialnych lub innych ograniczeń, podano również.

"Agencja planuje nadawanie ratingów kredytowych spółkom, których obligacje są notowane lub mają zadebiutować na rynku Catalyst, zamierza je także bezpłatnie publikować. Zwiększy to znacznie dostępność dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) informacji o ryzyku kredytowym, związanym z inwestycjami w papiery dłużne przedsiębiorstw. Obecnie ponad 90% obligacji notowanych na polskiej giełdzie nie ma przyznanego żadnego ratingu kredytowego (którego uzyskanie jest na rynkach rozwiniętych powszechnie przyjętym standardem). EuroRating zamierza zatem wypełnić istotną lukę w systemie oceny ryzyka kredytowego emitentów obligacji" - czytamy dalej.

Ponieważ ratingi nadawane przez EuroRating będą docelowo udostępniane również na tworzonej właśnie przez ESMA Europejskiej Platformie Ratingowej, mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polskim rynkiem obligacji korporacyjnych wśród inwestorów zagranicznych, dotychczas praktycznie nieobecnych w tym segmencie polskiego rynku kapitałowego, podkreśla spółka.

EuroRating przypomina, że nadzór nad agencjami ratingowymi w UE został wprowadzony w następstwie kryzysu finansowego z lat 2007-2008, na fali krytyki dominującego na świecie oligopolu trzech największych międzynarodowych agencji ratingowych, kontrolujących ok. 90% światowego rynku ocen ratingowych.

EuroRating jest pierwszą i jedyną polską agencją ratingową zarejestrowaną przez europejskie organy nadzoru finansowego. Działa od 2007 roku i od siedmiu lat prowadzi ratingową ocenę ryzyka m.in. największych spółek giełdowych, wchodzących w skład indeksu WIG20, oraz ocenia grupę ok. 30 największych polskich banków, a także współpracujące z bankami regionalne fundusze poręczeń kredytowych.