Zamówienia sektorowe to zamówienia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i ich związki oraz ust. 4 ustawy p.z.p., jeśli celem ich udzielenia jest wykonywanie co najmniej jednej z działalności wymienionej w pkt 1-7 art. 132 (wydobywanie kopalin energetycznych, dostawy ciepła, gazu, energii, transport autobusowy, tramwajowy, kolejowy, zarządzanie lotniskami, świadczenie usług pocztowych),

Dla ustalenia, czy do zamówienia będą stosowane przepisy odnoszące się do udzielania zamówień sektorowych, niezbędne jest ustalenie, jak należy rozumieć sformułowanie: jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonania jednego z następujących rodzajów działalności - zawarte w ostatnim zdaniu ust. 1 art. 132.

Urząd Zamówień Publicznych wskazał, że pojęcie w celu wykonywania działalności powinno być interpretowane szeroko. Zdaniem UZP, jeżeli np. określona firma prowadzi jedynie działalność sektorową, nie powinno ulegać wątpliwości, że np. zakup papieru do drukarek, benzyny, budowa budynku administracji itp. to zamówienia udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej.

Interpretując pojęcie: w celu wykonywania działalności, należy również zwrócić uwagę na orzecznictwo ETS, który w orzeczeniach dotyczących podmiotowego zakresu obowiązywania dyrektyw regulujących kwestię udzielania zamówień sektorowych wielokrotnie podnosił, że nie należy poprzez wykładnię przepisów zawężać obowiązku stosowania przepisów przy ich udzielaniu. W konsekwencji należy przyjąć, że związek przyczynowo-skutkowy między świadczeniem będącym przedmiotem umowy a prowadzeniem działalności zdefiniowanej jako działalność sektorowa w art. 132 ust. 1 p.z.p. może być odległy, a mimo to powstanie obowiązek stosowania ustawy, przy wyborze wykonawcy takiego świadczenia, jeśli udzielającym zamówienia jest podmiot udzielający zamówień sektorowych.

Można przyjąć więc, że podmioty, które w swym zakresie działalności określonym w dokumentach konstytuujących ich działalność mają wyłącznie jeden rodzaj działalności i faktycznie prowadzą tylko tę działalność, to do wszystkich swych czynności powinny stosować przepisy o zamówieniach publicznych w sposób określony w rozdziale p.z.p. dotyczącym zamówień sektorowych. W przypadku podmiotów prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na zasadach sektorowych powstanie przy zawieraniu tych umów (udzielaniu tych zamówień), które służą działalności określonej w art. 132 ustawy p.z.p. Bez znaczenia dla powstania obowiązku stosowania ustawy jest to, czy działalność z katalogu art. 132 jest podstawowa czy uboczna.

WŁODZIMIERZ DZIERŻANOWSKI

prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna