Zdaniem Brukseli, regulacje przyjęte w naszym kraju są zgodne z unijnymi zasadami. Komisja badała je przede wszystkim pod kątem zgodności z -przedstawionymi w ubiegłym roku zasadami tymczasowej pomocy publicznej dla instytucji finansowych. Celem wytycznych było usprawnienie procesu restrukturyzacji i likwidacji banków tak, by w jak najmniejszym stopniu zagrażał on oszczędnościom podatników.

Zdaniem Komisji, polskie rozwiązania spełniają te kryteria. Pozwalają one bowiem na udzielenie pomocy na przekazanie nabywcy części lub wszystkich aktywów i zobowiązań upadającej instytucji, w ramach procesu opartego na zasadach konkurencji. To z kolei- jak wyjaśnia Bruksela - umożliwia osiągnięcie maksymalnej wartości aktywów przez co pomoc państwa może być ograniczona do minimum.

Plan obowiązuje do 30 czerwca tego roku. Po tym terminie Komisja ponownie przyjrzy się polskim rozwiązaniom.