Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 4,4% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 4,6%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się o 3,2% r/r (oczekiwano spadku średnio o 5,3%).

"W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji  wyrobów z metali  –  o  11,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych  –  o 11,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  –  o 10,5%, urządzeń elektrycznych –  o  10,2%,  pojazdów  samochodowych,  przyczep  i naczep  –  o  9,7%,  metali  –  o  9,4%  oraz  mebli  – o 9,0%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w x działach, m.in. w  produkcji  komputerów,  wyrobów  elektronicznych  i optycznych  –  o  8,5%, maszyn  i  urządzeń  –  o  7,1%,  chemikaliów  i wyrobów  chemicznych  –  o  4,4%  oraz  w  wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,8%, podał też GUS.

W  stosunku  do  października  ub.  roku  spadek  produkcji  budowlano-montażowej wystąpił  w  jednostkach,  których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków  – o 8,7%, w specjalizujących się we wznoszeniu  obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  -  o  1,5%,  a  w  podmiotach  zajmujących  się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi odnotowano wzrost o 3,5%, poinformował także Urząd.