Rząd chce sięgnąć po rezerwy poręczeniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Rada Ministrów chce, aby rezerwy można było wykorzystać na cele związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i zarządzaniem długiem publicznym. Zmiana ta ma pozwoli na obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi. Możliwość korzystania z tych aktywów finansowych przyczyni się do przejściowego zmniejszenia poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Ministerstwo finansów zapewnia też, że wykorzystanie środków z rezerwy nie spowoduje zakłóceń w realizacji zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz w dochodzeniu wierzytelności.