Sytuacja eksporterów, szczególnie wyspecjalizowanych, na tle próby jest dobra, ale formułowane przez eksporterów prognozy - choć relatywnie stabilne - wykazują od 2011 r. powolną tendencję spadkową. 

"W II kw. 2013 r. deklarowane kursy opłacalności złotego względem euro i dolara nie uległy znaczącym zmianom w relacji kwartalnej. Wobec stosunkowo silnej deprecjacji złotego względem euro oraz niewielkiej deprecjacji względem dolara, opłacalność polskiej sprzedaży zagranicznej rozliczanej w tych walutach wzrosła" - czytamy w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 roku". 

O wysokiej opłacalności eksportu świadczyć może również historycznie niski odsetek przedsiębiorstw wskazujących kurs walutowy jako barierę rozwoju, podkreśla NBP. 

"Odsetek firm deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju nie uległ istotnym zmianom w porównaniu do sytuacji sprzed kwartału i wciąż znajduje się na poziomie zbliżonym do najniższego w historii badań (ok. 8%). Tym samym deprecjacja złotego względem euro i dolara została oceniona przez większość przedsiębiorstw jako korzystna" - czytamy dalej. 

W ostatnim kwartale średni udział eksportu w przychodach ogółem eksporterów kształtował się na poziomie nieznacznie wyższym niż przed kwartałem (o 0,9 pkt proc.) i przed rokiem (o 1,7 pkt proc.), jak wynika z materiału. 

NBP poinformował, że kolejny kwartał z rzędu sprzedaż na rynkach zagranicznych zapewniała przedsiębiorstwom wyższą rentowność i większą dynamikę przychodów niż sprzedaż krajowa, co obserwowano w postaci wyższych marż, poprawy opłacalności eksportu oraz wyższego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w grupie eksporterów. Przełożyło się to na dalszy wzrost udziału eksportu w sprzedaży sektora przedsiębiorstw. 

"Również po raz kolejny firmy sprzedające na rynkach międzynarodowych bardziej optymistycznie oceniały swoją kondycję ekonomiczną niż przedsiębiorstwa handlujące wyłącznie w kraju. W opinii eksporterów popyt na ich produkty i usługi w III kw. wyraźnie wzrośnie, a ich sytuacja powinna się nieznacznie poprawić, jednak sama sprzedaż zagraniczna może rosnąć nieco wolniej niż przed kwartałem" - napisano w materiale. 

W świetle prognoz firm sprzedających swoje produkty wyłącznie w kraju zapotrzebowanie na ich produkty i usługi może zwiększyć się nieznacznie, zaś ich kondycja powinna poprawić się istotnie. "Warto tutaj zauważyć, że w grupie nieeksporterów znajdują się m.in. firmy z branży energetycznej, jak też z sekcji Dostawa wody i gospodarowanie odpadami, gdzie sytuacja i jej perspektywy oceniane są optymistycznie, co wynika z silnej pozycji rynkowej obu tych branż, pozwalającej na stabilizację sprzedaży i utrzymanie relatywnie wysokiej rentowności" - konkluduje bank centralny.