Polimex-Mostostal otrzymał zgodę wierzycieli finansowych na zrzeczenie się uprawnień wynikających z wystąpienia naruszenia umowy restrukturyzacyjnej polegającego na nieuzyskaniu łącznych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł oraz niezawarciu przez spółkę aneksów do wybranych kontraktów budowlanych w terminie do 30 czerwca 2013 r., podano w komunikacie. Jednocześnie spółka została zobowiązana przez wierzycieli do wykonania tych zobowiązań do dnia 31 lipca 2013 r.

To kolejne przesunięcie terminu realizacji umowy restrukturyzacyjnej - podobną zgodę na miesięczne przesunięcie terminu spółka otrzymała od akcjonariuszy na początku czerwca.

Pod koniec grudnia 2012 r. Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi umowę w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Wierzycielami tymi są Bank Polska Kasa Opieki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank oraz Bank Millennium, a także obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej około 394 mln zł.

Na nocy umowy m.in. obligatariusze zobowiązali się do dokonania konwersji wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwocie ok. 250 mln zł na akcje serii M spółki oraz do odroczenia ostatecznej spłaty pozostałej części wierzytelności obligatariuszy, w kwocie około 144 mln zł, do dnia 31 grudnia 2016 r.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.