Polimex-Mostostal ponownie naruszył umowę restrukturyzacyjną nie płacąc swoim wierzycielom odsetek, podała spółka w komunikacie. Firma jest w trakcie podpisywania z wierzycielami aneksu, którego celem jest wyrażenie przez wierzycieli zgody na rozłożenie płatności odsetek na miesięczne raty.

Według informacji odsetki należne są od kredytów objętych umową, wierzytelności obligatariuszy objętych umową (które nie podlegały konwersji na kapitał zakładowy spółki) oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną umowy; które narosły w okresie od dnia jej zawarcia do dnia 28 czerwca 2013 roku. Zgodnie z umową spółka była zobowiązana do zapłaty powyższych odsetek na rzecz wierzycieli w dniu 28 czerwca 2013 roku, podkreślono w komunikacie.

„Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez każdego wierzyciela. Spółka informuje, że jest w trakcie podpisywania z wierzycielami aneksu do umowy, którego celem jest, między innymi, wyrażenie przez wierzycieli zgody na rozłożenie płatności odsetek, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym na miesięczne raty" – czytamy dalej.

Na dzień publikacji raportu bieżącego aneks do umowy został podpisany przez spółkę i jej spółki zależne, które są stroną umowy oraz przez 30 z 31 wierzycieli, z zastrzeżeniem, że podpis jednego z wierzycieli wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Aneks wejdzie w życie, pod warunkiem, że zostanie podpisany przez wszystkich wierzycieli będących stroną Umowy do dnia 1 lipca 2013 roku, zaznaczono w komunikacie.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.