Według informacji odsetki należne są od kredytów objętych umową, wierzytelności obligatariuszy objętych umową (które nie podlegały konwersji na kapitał zakładowy spółki) oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki będące stroną umowy; które narosły w okresie od dnia jej zawarcia do dnia 28 czerwca 2013 roku. Zgodnie z umową spółka była zobowiązana do zapłaty powyższych odsetek na rzecz wierzycieli w dniu 28 czerwca 2013 roku, podkreślono w komunikacie.

„Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez każdego wierzyciela. Spółka informuje, że jest w trakcie podpisywania z wierzycielami aneksu do umowy, którego celem jest, między innymi, wyrażenie przez wierzycieli zgody na rozłożenie płatności odsetek, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym na miesięczne raty" – czytamy dalej.

Na dzień publikacji raportu bieżącego aneks do umowy został podpisany przez spółkę i jej spółki zależne, które są stroną umowy oraz przez 30 z 31 wierzycieli, z zastrzeżeniem, że podpis jednego z wierzycieli wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Aneks wejdzie w życie, pod warunkiem, że zostanie podpisany przez wszystkich wierzycieli będących stroną Umowy do dnia 1 lipca 2013 roku, zaznaczono w komunikacie.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.