Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014 przewidują m.in. 2,5 procentowy wzrost gospodarczy, utrzymanie się wysokiego bezrobocia oraz 1 tylko procentowy wzrost wynagrodzeń. Przeciętna płaca ma wynieść w 2014 r 3746 zł. Deficyt budżetowy wzrośnie do 55 mld zł.

Jak stwierdził na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk, założenia do przyszłorocznego projektu budżetu są bardzo powściągliwe, zdeterminowane trudną sytuacją na świecie i w Europie. Stąd tak bardzo ostrożnie szacowany wzrost PKB, który ma wynieść 2,5 proc.

Rząd ma jednak nadzieję, że na poziom dochodów państwa w roku przyszłym oddziaływać będzie poprawa kondycji polskiej gospodarki. Przewiduje się wzrost realnego tempa PKB o 1 p.p. w stosunku do tempa wzrostu w 2013 r., natomiast w ujęciu nominalnym wzrost ten wyniesie 4,8 proc.

Rząd liczy na wpływy z VAT-u i akcyzy

Jak wynika z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów, podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa będą wpływy z podatków pośrednich – VAT i podatku akcyzowego. Rząd ocenia, że dla tej grupy podatków bodźcem zmian będzie przyspieszenie tempa wzrostu spożycia prywatnego. 

Przypomina się, że maksymalne stawki VAT w 2014 r. nie będą zmieniane i pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w 2013 r.

Rząd pozyska pieniądze i oszczędności ze zmian systemowych 

Wśród zmian systemowych w 2014 r. rząd przewiduje: likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem; rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia; zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu (zakończenie derogacji na stosowanie ograniczeń w nabyciu ww. pojazdów).

Wzrost akcyzy tytoniowej i na gaz opałowy i napędowy

Na rok 2014 przewiduje się kolejne podwyższenie stawki podatku na wyroby tytoniowe. Ponadto 31 października 2013 r. kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych i napędowych, co oznacza, że będzie on podlegać opodatkowaniu akcyzą. Dla gospodarstw domowych będą wprowadzone zwolnienia z tego podatku.

Rząd liczy, że inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. pozostaną na stabilnym poziomie i nie będą ujemnie wpływać na wzrost dochodów podatkowych.

Za oszczędności w wydatkach zapłacą też zwykli obywatele – nie będzie waloryzacji progów

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2014 r. nie będzie waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Pozytywny wpływ na ww. dochody budżetowe będzie miało znaczne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania Internetu.

Będzie opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych 

W 2014 r. wprowadzone zostanie opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych. Z prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wyłączone będą dywidendy i inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające odliczeniu w spółce wypłacającej. 

Rozwiązania te wpłyną także korzystnie na budżety samorządów terytorialnych.

Będzie zamrożenie funduszu wynagrodzeń

Zakłada się – wzorem lat ubiegłych – kontynuację zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego. 

W jednostkach państwowej sfery budżetowej zamrożeniu nie będą podlegać wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych - będą one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 wzrost ten osiągnął 30 proc. poziom.

Deficyt budżetowy – 55 mld zł, o 20 mld zł więcej niż w 2013 r

Na 2014 r. deficyt budżetu państwa przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł (taką propozycję zawarto w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012–2015, przyjętej przez rząd 30 kwietnia br.).

Kaganiec na finanse publiczne

Przy konstruowaniu limitów wydatków budżetu państwa uwzględnione będą konsekwencje przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. wartości referencyjnej 3 proc. PKB. Wymaga to kontynuowania działań, których celem jest ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizujących finanse publiczne.

Na potrzeby projektu budżetu na 2014 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,5 proc.,
- eksport – 4,3 proc.,
- import – 4,9 proc.,
- popyt krajowy – 2,7 proc.,
- spożycie – 1,6 proc.,
- nakłady brutto na środki trwałe – 4,4 proc.
- PKB w cenach bieżących: 1 721,5 mld zł,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,4 proc.,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 746 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,5 proc.,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,5 proc.,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 1,0 proc.,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 99,9 proc.,
- stopa bezrobocia rejestrowanego: 13,8 proc.