Fitch podtrzymał też pułap ratingów Polski na poziomie AA- oraz krótkoterminowy rating IDR na poziomie F2.

"Rewizja perspektywy do pozytywnej ze stabilnej odzwierciedla następujące czynniki: deficyt sektora 'general government' Polski wg ESA 95 zmniejszył się o ok. 4,5 pkt proc. PKB od 2010 roku, do ok. 3,4% PKB w 2012 r., stawiając Polskę pomiędzy państwami UE z najlepszymi wynikami. Fitch prognozuje dalszą, łagodną konsolidację - do 3,2% PKB w 2013 r. i 2,7% w 2014 r." - głosi komunikat.

Zasługa ustabilizowanego długu publicznego

Ponadto, agencja wymienia wśród decydujących czynników fakt, iż dług publiczny ustabilizował się - prognozuje, że w 2014 r. osiągnie on 54,5% PKB wobec najwyższego poziomu z 2012 r., tj. 56,4% PKB.

Dobre perspektywy dla finansów publicznych

"Reformy systemu emerytalnego przyjęte w 2012 r. poprawią sytuację finansów publicznych w średnim okresie. Reformy dotyczące otoczenia gospodarczego - widoczne w poprawie wskaźnika Banku Światowego - są właśnie wdrażane i mogę doprowadzić do zwiększenia się potencjalnego wzrostu w dłuższym terminie" - czytamy dalej.

Fitch podkreśla też, że średniookresowe perspektywy wzrostu PKB Polski są "zdrowe", pomimo oczekiwanego spowolnienia do 1,6% w 2013 r. wynikającego z osłabienia popytu krajowego.