Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,6% w listopadzie 2012 r. wobec 10,5% (po wyrównaniu sezonowo) w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 2012 r. 12,9%.

Reklama