W pierwszym półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała 60,2 mln zł zysku netto, o 15,7 proc. mniej niż w I połowie 2011 r. To wynik ograniczania aktywności przez inwestorów, która zaznacza się spadkiem wartości obrotów na wszystkich giełdach akcji z krajów rozwiniętych i z większości rynków rozwijających się.

W okresie styczeń - czerwiec 2012 r. wartość obrotów sesyjnych na Głównym Rynku GPW i na NewConnect wyniosła 97,8 mld zł i była o 24% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. Biorąc pod uwagę obroty wyrażone w walucie lokalnej jest to jeden z mniejszych spadków wśród giełd Europy Środkowej i Wschodniej – podkreśla giełda w komunikacie.

Prezes giełdy Ludwik Sobolewski mimo to jest zadowolony

„Nie martwimy się przesadnie niższymi obrotami na rynku akcji. Jesteśmy częścią światowego systemu finansowego i podlegamy trendom, które na nim panują. Kluczowe jest to, że tak jak w 2011 r. notowaliśmy wyższą dynamikę wzrostu obrotów niż inne europejskie rynki rozwijające się, tak w tym roku nie spadamy tak bardzo jak one – ocenia Ludwik Sobolewski prezes zarządu GPW.

Reklama

Nową marką GPW staje się rynek obligacji oraz rynki towarowe. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy fakt, że w I półroczu 2012 r. GPW zrealizowała 42% liczby debiutów emitentów akcji w Europie, w tym w sektorze małych przedsiębiorstw, które w wielu krajach europejskich zmagają się z problemem luki kapitałowej, to otrzymujemy obraz wysoce wydajnej i innowacyjnej giełdy, która właściwie wypełnia swoje funkcje w gospodarce.

Reklama

Równolegle dużo inwestujemy w rozwój infrastruktury. Świadczą o tym zaplanowane na 2012 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 93 mln zł, obejmujące m. in. wdrożenie nowego systemu.” – stwierdza Ludwik Sobolewski.

Wzrosty w obszarze instrumentów dłużnych

Wysokiej liczbie debiutów na rynkach akcji GPW towarzyszył znaczący wzrost w obszarze instrumentów dłużnych. Liczba emitentów obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst zwiększyła się przez 6 miesięcy o 26% do 125. Wartość emisji instrumentów nieskarbowych znajdujących się w obrocie na koniec czerwca 2012 r. wyniosła rekordowe 45,9 mld zł i była wyższa o 14,9% w stosunku do danych z końca 2011 r. Z kolei na rynku Treasury BondSpot Poland, na którym przedmiotem obrotu są obligacje i bony skarbowe wartość zawartych transakcji kasowych wzrosła rok do roku o 56%.

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy GPW w ramach rynku finansowego, na które oprócz przychodów z obsługi obrotu akcjami i obligacjami składają się jeszcze m. in. wpływy z tytułu obsługi obrotu na rynku terminowym oraz z obsługi emitentów, a także przychody ze sprzedaży informacji wyniosły w I półroczu 2012 r. 108,3 mln zł, co w porównaniu z przeszło 134 mln zł odnotowanymi w analogicznej części 2011 r. oznacza spadek o 19,4%.

Ubytek ten nie pozostał bez wpływu na całkowite przychody ze sprzedaży Grupy, ale dzięki sfinalizowanej w lutym 2012 r. transakcji zakupu Towarowej Giełdy Energii, spadły one tylko o 2,5% do 134 mln zł.

Począwszy od marca 2012 r. w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych GPW uwzględniane są wyniki TGE i jej spółek zależnych. W efekcie Grupa zwiększyła przychody z rynku towarowego z 0,8 mln zł rok temu do 23,9 mln zł w pierwszym półroczu 2012 r.

Wzrosła dywersyfikacja przychodów GPW

„W istotnym stopniu wzrosła dywersyfikacja źródeł przychodów Grupy GPW i doszło do znaczącego uodpornienia ich na wahania na rynku finansowym.
Jeszcze w pierwszej połowie 2011 r. obsługa obrotu na rynku akcji odpowiadała za 56,4% przychodów GPW, w tym roku jest to 39,4%, a w samym II kw. 2012 r., czyli w pierwszym pełnym kwartale konsolidacji wyników TGE waga akcji obniżyła się do 33,5%.

Oznacza to, że strategia rozwoju GPW uodparnia ją na szoki koniunkturalne, i że dzięki niej model finansowo-biznesowy GPW czyni z Giełdy stabilny element całego polskiego systemu finansowego.” - dodał Ludwik Sobolewski.

Segment towarowy odpowiadał za 25,4% przychodów GPW w II kw. 2012 r. i 17,9% w całym półroczu. W związku z konsolidacją TGE do 74,3 mln zł, a więc o 14,1% rok do roku wzrosły koszty operacyjne Grupy GPW, natomiast na poziomie jednostkowym Giełda obniżyła koszty w pierwszym półroczu o 2,4%.

Dane finansowe GPW za I półrocze 2012 r

• Zysk netto: 60,2 mln zł – spadek w stosunku do I półrocza 2011 r. o 15,7%

• Przychody z rynku finansowego: 108,3 mln zł – spadek o 19,4%

• Przychody z rynku towarowego: 23,9 mln zł w stosunku do 0,8 mln zł rok temu

• Przychody ze sprzedaży: 134 mln zł – spadek o 2,5%

• Zysk z działalności operacyjnej: 67 mln zł – spadek o 7,3%

• EBITDA: 81,6 mln zł – spadek o 9,3%

• Rentowność EBITDA: 60,9% - spadek o 4,6 punktu proc.

• ROE: 24,9%, wzrost o 1,2 punktu proc.

• Zysk netto na akcję: 1,41 zł

Źr. GPW