W pierwszej połowie 2012 r. zrealizowano 159 projektów prywatyzacyjnych, w tym 148 projektów dla spółek objętych „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013” oraz 11 projektów dodatkowych. Przekształceniami własnościowymi objęto 133 spółki, w przypadku 60 spółek z udziałem Skarbu Państwa proces zakończył się pomyślnie.

W ustawie budżetowej na rok 2012 przychody z prywatyzacji zostały zaplanowane na ok. 10 mld zł. W pierwszej połowie 2012 r. zrealizowano przychody w wysokości 3,761 mld zł, co stanowi 37,61 proc. wszystkich przychodów zaplanowanych na dany rok.

Największe znaczenie pod względem wielkości przychodów miała prywatyzacja giełdowa. Trzy projekty zrealizowane za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stanowiły prawie 70 proc. wszystkich przychodów osiągniętych w okresie styczeń – czerwiec br., a zbycie na rynku regulowanym 7,01 proc. akcji PGE Polska Grupa Energetyczna SA za ponad 2,5 mld zł było największą transakcją na GPW w 2012 r.

W ciągu sześciu miesięcy tego roku Ministerstwo Skarbu Państwa intensywnie promowało „Plan Prywatyzacji na lata 2012-2013” za pośrednictwem zagranicznych wizyt inwestorskich tzw. non-deal roadshows oraz krajowych spotkań z inwestorami w największych polskich miastach wojewódzkich – czytamy w komunikacie.

Polityka prywatyzacyjna realizowana była poprzez: prywatyzację branżową, giełdową, procesy komunalizacji, wniesienie akcji/udziałów Skarbu Państwa na podwyższenie kapitału zakładowego innych podmiotów z udziałem SP oraz umorzenie akcji/udziałów SP. W przypadku spółek, dla których nie wyłoniono inwestora, proces rozpoczynany jest ponownie.

Prywatyzacja za okres styczeń-czerwiec 2012 w skrócie:

* prywatyzacja branżowa - w ramach tej prywatyzacji w pierwszej połowie 2012 r. zrealizowano 149 projektów prywatyzacyjnych. Umowy zawarto dla 50 spółek z udziałem SP, z czego 42 spółki objęte były „Planem”, a 8 spółek było dodatkowych. Nie wyłoniono inwestora dla 74 spółek;

* prywatyzacja giełdowa - zrealizowano 3 projekty giełdowe.

* komunalizacje - przekazano nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego akcje/udziały SP w 3 spółkach;

* wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego - ten rodzaj dokapitalizowania dotyczył 2 spółek: Bumaru sp. z o.o. i Agencji Rozwoju Przemysłu SA;

* umorzenie akcji/udziałów Skarbu Państwa - w pierwszej połowie 2012 r. umorzono akcje/udziały SP w 2 spółkach, w których Skarb Państwa posiadał większościowy udział w kapitale zakładowym.