W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów łącznie o ok. 1,9 mld zł, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9%. W scenariuszu szokowym kwota ta wyniosłaby ok. 9,4 mld zł.

„W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie bardzo silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27,6% udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 9,4 mld zł"- podano w raporcie.

NBP podał, że wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, ze przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 9% dzisiejszych kapitałów sektora bankowego.

„Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł"- podano także.

Z kolei w scenariuszu bazowym, udział banków wymagających dokapitalizowania tak, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9% wyniósłby 7,8%. NBP podał, że większość z banków wymagających dokapitalizowania w scenariuszu szokowym osiągnęła w I kwartale 2012 r. dodatni wynik finansowy, jednak przeznaczenie tych zysków na zwiększenie kapitałów nie zapewniłoby im wystarczającego bufora dla zaabsorbowania potencjalnych strat.

Scenariusz bazowy NBP zakłada wzrost PKB o 2,9% w 2012 r, 2,1% w kolejnym roku i 3,1% w 2014 r., przy średniorocznej stopie bezrobocia (BAEL) wysokości 9,8% w tym roku, 10% w 2013 r. oraz 10,1% w 2014 r. Prognozowana inflacja CPI to 3,9% w 2012 r., 2,7% w 2013 r. i 1,8% w następnym roku, zaś stopa WIBOR3M to 5% w latach 2012-2014

W scenariuszu szokowym tempo wzrostu PKB ma sięgnąć 2,5% w tym roku, -0,4% w 2013 r. oraz 0,5% w 2014 r., przy stopie bezrobocia 9,6% w 2012 r., 11,3% w 2012 r. oraz 13,7% w następnym roku.

Prognoza zakłada inflację CPI na poziomie 5,2% w tym roku, 4,4% w kolejnym oraz 0,7% w 2014 r., przy stopie WIBOR 3M wysokości 5,3% w 2012 r., 5,6% w następnym roku i 4,0% w 2014 r.