Do niedawna wachlarz tematyczny szkoleń finansowanych z EFS był bardzo szeroki. Dominowały te związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem oraz rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, chociaż zdarzały się również bardziej specjalistyczne. Teraz zagęszcza się sieć ograniczeń dotyczących tematyki i grup docelowych. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wprowadzanie dodatkowych kryteriów ma na celu dostosowanie szkoleń do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw. Podczas przeglądu śródokresowego programu Kapitał Ludzki w 2011 r. ustalono, że szkolenia ogólnopolskie będą skoncentrowane na kluczowych obszarach tematycznych, natomiast specyfika regionalnych będzie musiała wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości organizacyjno-technicznych przedsiębiorstw.

Ekologia na topie

Tematyka preferowana w tegorocznych konkursach to ekologia. Takie ukierunkowanie wspiera realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”, która będzie punktem odniesienia dla wdrażania EFS w latach 2014 – 2020.

Projekty powinny zakładać wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w postaci szkoleń lub doradztwa w co najmniej jednym z zakresów:

● możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania),

● budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,

● ekoinnowacji,

● zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,

● zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,

● audytu energetycznego,

● audytu ekologicznego,

● marketingu ekologicznego,

● zielonych zamówień i zakupów.

Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych, zawierający opis obszarów, w których należy je przeprowadzić, oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne służące ocenie skuteczności. W przypadku firm, które dysponowały takim opracowaniem w momencie przystąpienia do projektu, efektem będzie aktualizacja.

W konkursie na projekty ogólnopolskie realizowanym przez PARP grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tematyka ta jest też preferowana w niektórych regionach, przy czym pojawiają się tam ograniczenia branżowe. Budżet konkursu na projekty ogólnopolskie to 122 mln zł. Maksymalna wartość projektu to 10 mln zł. Budżety konkursów regionalnych są zróżnicowane.

Zarządzanie personelem

Drugim preferowanym tematem szkoleń jest zarządzanie kadrami. Projekty przewidziane do dofinansowania mają z reguły charakter zamknięty – są kierowane do firm wskazanych już na etapie składania wniosku. Konkurs na szkolenia ogólnopolskie „HeRosi organizacji” będzie skierowany do firm mających spisaną strategię rozwoju działalności. Są dwie grupy docelowe: specjaliści ds. HR i kadra zarządzająca, zwłaszcza menedżerowie liniowi.

– Chcemy, by specjaliści HR potrafili komunikować się z menedżerami firmy ich językiem, rozumieli ich problemy i dylematy oraz by menedżerowie z MSP zrozumieli, że to oni zarządzają ludźmi i są odpowiedzialni za motywację pracowników, nie kadry. Zależy nam też na dotarciu do zarządów tych firm ze szkoleniami z zakresu zarządzania strategicznego – precyzuje Wojciech Szajnar, dyrektor departamentu wsparcia projektów szkoleniowych w PARP.

W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności:

● biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż;

● analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych;

● interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje;

● zarządzania zasobami ludzkimi;

● zarządzania przedsiębiorstwem.

Efektem ma być zmiana firm w organizacje inteligentne, które potrafią się uczyć i wyciągać wnioski. Każdy projekt zakończy się opracowaniem lub aktualizacją strategii personalnej. Co zadecyduje o przyznaniu dotacji?

– Zrozumienie filozofii konkursu, problemu i wizja tego, co dana organizacja powinna uzyskać w wyniku realizacji projektu, są elementami kluczowymi. Rzutują one na wynik oceny pozostałych elementów wniosku – podpowiada Wojciech Szajnar.

Budżet przeznaczony na konkurs to 190 mln zł. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna nie może przekraczać 5 mln zł. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące.