Na zasilenie rynku usług szkoleniowych dla przedsiębiorców i pracowników w latach 2007 – 2015 przewidziano ponad 5,7 mld zł. Rozdysponowane zostało blisko 80 proc. Skorzystało 513,4 tys. pracowników z ponad 48 tys. przedsiębiorstw
Do niedawna wachlarz tematyczny szkoleń finansowanych z EFS był bardzo szeroki. Dominowały te związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem oraz rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, chociaż zdarzały się również bardziej specjalistyczne. Teraz zagęszcza się sieć ograniczeń dotyczących tematyki i grup docelowych. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wprowadzanie dodatkowych kryteriów ma na celu dostosowanie szkoleń do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw. Podczas przeglądu śródokresowego programu Kapitał Ludzki w 2011 r. ustalono, że szkolenia ogólnopolskie będą skoncentrowane na kluczowych obszarach tematycznych, natomiast specyfika regionalnych będzie musiała wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i możliwości organizacyjno-technicznych przedsiębiorstw.

Ekologia na topie

Tematyka preferowana w tegorocznych konkursach to ekologia. Takie ukierunkowanie wspiera realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”, która będzie punktem odniesienia dla wdrażania EFS w latach 2014 – 2020.
Projekty powinny zakładać wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w postaci szkoleń lub doradztwa w co najmniej jednym z zakresów:
● możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania),
● budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
● ekoinnowacji,
● zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
● zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
● audytu energetycznego,
● audytu ekologicznego,
● marketingu ekologicznego,
● zielonych zamówień i zakupów.
Dla każdego uczestnika zostanie opracowany plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych, zawierający opis obszarów, w których należy je przeprowadzić, oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne służące ocenie skuteczności. W przypadku firm, które dysponowały takim opracowaniem w momencie przystąpienia do projektu, efektem będzie aktualizacja.
W konkursie na projekty ogólnopolskie realizowanym przez PARP grupę docelową stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tematyka ta jest też preferowana w niektórych regionach, przy czym pojawiają się tam ograniczenia branżowe. Budżet konkursu na projekty ogólnopolskie to 122 mln zł. Maksymalna wartość projektu to 10 mln zł. Budżety konkursów regionalnych są zróżnicowane.

Zarządzanie personelem

Drugim preferowanym tematem szkoleń jest zarządzanie kadrami. Projekty przewidziane do dofinansowania mają z reguły charakter zamknięty – są kierowane do firm wskazanych już na etapie składania wniosku. Konkurs na szkolenia ogólnopolskie „HeRosi organizacji” będzie skierowany do firm mających spisaną strategię rozwoju działalności. Są dwie grupy docelowe: specjaliści ds. HR i kadra zarządzająca, zwłaszcza menedżerowie liniowi.
– Chcemy, by specjaliści HR potrafili komunikować się z menedżerami firmy ich językiem, rozumieli ich problemy i dylematy oraz by menedżerowie z MSP zrozumieli, że to oni zarządzają ludźmi i są odpowiedzialni za motywację pracowników, nie kadry. Zależy nam też na dotarciu do zarządów tych firm ze szkoleniami z zakresu zarządzania strategicznego – precyzuje Wojciech Szajnar, dyrektor departamentu wsparcia projektów szkoleniowych w PARP.
W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności:
● biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż;
● analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych;
● interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje;
● zarządzania zasobami ludzkimi;
● zarządzania przedsiębiorstwem.
Efektem ma być zmiana firm w organizacje inteligentne, które potrafią się uczyć i wyciągać wnioski. Każdy projekt zakończy się opracowaniem lub aktualizacją strategii personalnej. Co zadecyduje o przyznaniu dotacji?
– Zrozumienie filozofii konkursu, problemu i wizja tego, co dana organizacja powinna uzyskać w wyniku realizacji projektu, są elementami kluczowymi. Rzutują one na wynik oceny pozostałych elementów wniosku – podpowiada Wojciech Szajnar.
Budżet przeznaczony na konkurs to 190 mln zł. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna nie może przekraczać 5 mln zł. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące.Konkursy na dotacje
Projekty ogólnopolskie
2.1.1 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw
HeRosi organizacji 31.07 – 31.09.2012
Ekologia i zrównoważony rozwój: IV kwartał 2012
Projekty regionalne
8.1.1 Regionalne kadry gospodarki
KUJAWSKO-POMORSKIE: III kwartał
LUBELSKIE: III i IV kwartał
LUBUSKIE: 09.2012
OPOLSKIE: III kwartał
PODKARPACKIE: 29.06-31.08.2012
www.pokl.wup-rzeszow.pl
ŚWIĘTOKRZYSKIE: III kwartał
Unia nie zakręci kurka EFS
System dofinansowania udziału przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych ewaluuje od lat. Pamiętam czasy funduszy przedakcesyjnych Phare. To przedsiębiorca wybierał usługę szkoleniową, gromadził dokumenty i wnioskował w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zwrot części poniesionych kosztów. To, że takie rozwiązanie miało szansę funkcjonować, pokazuje, jak niewielka była wówczas skala tych dopłat. Czy ktoś wyobraża sobie instytucję, która byłaby dziś w stanie obsłużyć rocznie średnio 120 tys. takich wniosków?
Stąd pierwsza kluczowa zmiana – przeniesienie dofinansowania z uczestników na instytucje szkoleniowe. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego były katalizatorem rozwoju raczkującej 10 lat temu polskiej branży szkoleniowej. Wielkie możliwości i niewielkie ograniczenia przyniosły eksplozję szkoleń dla każdego i na każdy temat. Popyt nie nadążał wręcz za podażą. Cel został osiągnięty – nawet najmniejsze firmy nauczyły się, że coś takiego jak szkolenie istnieje, nie jest nadmiernie drogie, a udział w nim bywa pożyteczny. Teraz przyszedł czas na bardziej precyzyjny dobór tematyki i grup docelowych – dokonywany w oparciu o bieżące analizy sytuacji rynkowej czy też potrzeby stymulowania przemian w działalności przedsiębiorstw.
Jaka będzie przyszłość szkoleń finansowanych z EFS? Precyzyjnie nikt nie jest w stanie jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. Jedno jest pewne, strumień unijnego dofinansowania na ten cel będzie płynął nie tylko w tym i przyszłym roku, ale i w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, obejmującej lata 2014 – 2020.
Wszyscy wciąż się uczymy
Od dwóch lat wymogi dotyczące grupy docelowej w konkursach na projekty szkoleniowe są stopniowo zawężane. Czasem są to kryteria obligatoryjne, częściej dodatkowe (strategiczne), za które wniosek uzyskuje dodatkowe punkty, np. przeszkolenie x proc. osób w wieku 50+, skierowanie szkoleń wyłącznie do pracowników branży określonej w konkursie czy wybór preferowanych tematów szkoleń.
Instytucje organizujące konkursy często przy określaniu pożądanej grupy docelowej kierują się dokumentami wieloletnimi typu Narodowa Strategia Spójności czy strategie rozwoju województw, zakładając, że nałożenie na firmy szkoleniowe pewnych kryteriów jest sposobem na zbliżenie się do zakładanego w tych dokumentach celu. Problemem bywa brak spójności kryteriów z faktycznymi, aktualnymi potrzebami przedsiębiorców i pracowników.
Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, próbując zrealizować projekt dla pracowników firm z branży turystycznej . Mimo interesującej tematyki barierą okazało się, że w tej branży pracownicy bardzo rzadko mają umowę o pracę, co było warunkiem koniecznym do skorzystania z dofinansowania. Gdyby konkurs dopuszczał projekty skierowane do pracujących osób indywidualnych, szkolących się poza godzinami pracy, wówczas także osoby mające umowy cywilno prawne mogłyby wziąć w nim udział. Dobór kryteriów uniemożliwił realizację szkoleń .
Firmy szkoleniowe przygotowują wnioski na własny koszt – nie stać ich na szczegółowe badanie przyszłego popytu. Połączenie tego z nie do końca zweryfikowanymi kryteriami dokumentacji konkursowej powoduje, że czasem dofinansowanie nie trafia do najbardziej potrzebujących.