Łączny zysk wypracowany przez powszechne towarzystwa emerytalne wyniósł 616 mln zł w 2011 r., co oznacza wzrost o 3 proc. w skali roku, pomimo zmniejszenia od 1 maja ub. r. wysokości przekazywanej do OFE składki o 5 pkt proc. do poziomu 2,3 proc. podstawy wymiaru składki, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Dwanaście powszechnych towarzystw emerytalnych wykazało zysk netto, a dwa stratę. Łączny wynik netto całego rynku PTE wyniósł 616 mln zł. Na koniec 2011 roku 6 PTE miało niepokryte straty z lat ubiegłych na łączną kwotę 651,5 mln zł. Wysokość niepokrytych strat z lat ubiegłych pogłębiła się w relacji do 2010 r. o kwotę 62,2 mln zł (wzrost straty o 10%). "Najistotniejszą zmianą w otoczeniu prawnym sektora emerytalnego było obniżenie wysokości składki odprowadzanej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Od 1 maja 2011 roku do OFE odprowadzane jest 2,3% podstawy wymiaru składki, wcześniej wskaźnik ten wynosił 7,3%. Pełny efekt wpływu tej zmiany na sytuację finansową PTE widoczny będzie na koniec roku 2012. Pomimo zmniejszenia przychodów z tytułu opłat od przekazywanych składek w związku z powyższą zmianą przepisów prawa, zysk PTE osiągnięty w 2011 r. wzrósł o 3% w relacji do roku poprzedniego" - podała KNF.

W ub.r. 4 PTE uzyskały zezwolenie organu nadzoru na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego. Inną istotną zmianą wprowadzoną w 2011 r. w otoczeniu prawnym PTE jest zakaz prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu obowiązujący od stycznia 2012 r. Całkowite przychody PTE przekroczyły poziomu1,8 mld zł i były niższe o 9% w porównaniu do 2010 r. Przychody z tytułu opłaty za zarządzanie wyniosły 981,0 mln zł (893,7 mln zł rok wcześniej), a opłaty od składki 553,0 mln zł wobec 1.304,4 mln zł rok wcześniej.

Całkowite koszty PTE spadły o 16% i wyniosły 1.048,7 mln zł w 2011 r. Koszty akwizycji PTE osiągnęły poziom 383,0 mln zł (spadek o 19,2% r/r), co stanowiło to 36,5% łącznych kosztów PTE. "W przypadku ośmiu powszechnych towarzystw emerytalnych rentowność netto za 2011 rok przekroczyła 30%. Rentowność netto dwóch podmiotów ze względu na stratę netto była ujemna.

Średnia rentowność dla rynku wyniosła 27,9%. Jedno PTE osiągnęło ujemny techniczny wynik na zarządzaniu OFE, a dodatni wynik netto" - podano także. W 2011 roku średni poziom wskaźników ROE i ROA wynosił odpowiednio 14,5% i 12,7% w porównaniu do 10,4% i 9,6% w roku poprzednim. Łączna wartość aktywów PTE wyniosła blisko 3,6 mld zł, co oznacza spadek o 7,3% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 r. W aktywach dominowały inwestycje finansowe o wartości ponad 2,2 mld zł.

Głównym przedmiotem inwestycji własnych PTE były dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa o wartości 1,5 mld zł stanowiącej 41,4% sumy bilansowej. Na koniec 2011 roku na rynku działało 14 powszechnych towarzystw emerytalnych, które zarządzały otwartymi funduszami emerytalnymi o aktywach netto na poziomie 224,7 mld zł. OFE gromadziły i inwestowały kapitały emerytalne ponad 15,5 mln osób. (ISB) amo/tom