Od początku roku zmieniły się zasady zdobywania uprawnień zawodowych w obrocie nieruchomościami - zlikwidowany został m.in. egzamin dla kandydatów na zarządców i pośredników i właśnie z uwagi na brak rozporządzenia licencje nie były w ogóle wydawane. Brakowała tylko rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

Radość oczekujących

Z podpisania rozporządzenia (nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw) cieszą się przede wszystkim młode osoby, które od wielu lat próbują zdobyć uprawnienia pośrednika czy zarządcy nieruchomości.

- Do tej pory nie mogliśmy prowadzić działalności na własną rękę, bowiem nie mieliśmy możliwości zdobycia potrzebnych do tego uprawnień. Rozporządzenie powinno to zmienić - mówi Ryszard Brukarz, właściciel biura pośrednictwa nieruchomości w Gdyni, który ubiega się o nadanie licencji pośrednika nieruchomości.

- Liczymy, że procedura wydawania licencji rozpocznie się jak najszybciej - dodaje.

Postępowanie kwalifikacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem kandydat na pośrednika czy zarządcę nieruchomości musi złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nadanie licencji (wzór wniosku określony jest w załączniku rozporządzenia). Wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 40 dni przed wyznaczonym przez ministra terminem postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. komplet dokumentów, które będą potwierdzały, że kandydat spełnia konieczne do otrzymania licencji wymagania określone przez ustawę oraz dziennik odbytych praktyk.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie jednoetapowe. W jego trakcie minister infrastruktury sprawdzi kompletność dokumentów i jeżeli nie będzie w nich uchybień, to przekaże je komisji kwalifikacyjnej. Następnie komisja sprawdzi, czy kandydat spełnia wymogi z ustawy i sporządzi odrębny dla każdego kandydata protokół. Właśnie na podstawie protokołu mają być wydawane świadectwa licencyjne.

Obowiązkowe praktyki

Poza postępowaniem kwalifikacyjnym rozporządzenie określa także sposób, warunki odbywania i organizację praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Zgodnie z przepisami praktyka zawodowa dla kandydata na pośrednika nieruchomości musi trwać co najmniej sześć miesięcy i obejmować przynajmniej 200 godzin realizacji programu praktyki. W trakcie tego czasu praktykant musi m.in. samodzielnie sporządzić szczegółowy opis transakcji, począwszy od rozmowy z zamawiającym poprzez samodzielne sporządzenie projektu umowy pośrednictwa, aż do sfinalizowania transakcji.

- Sześciomiesięczny okres praktyk powinien wystarczyć do sprawdzenia, czy kandydat zdobył odpowiednią wiedzę podczas studiów i posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zawodu pośrednika. Nie ma żadnego sensu wydłużanie tego okresu w nieskończoność - mówi Janusz Schmidt, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Jego zdaniem dobrze, że ministerstwo zdecydowało się na wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym praktykant musi przeprowadzić samodzielną symulację transakcji. - Tylko w ten sposób można zweryfikować praktyczną wiedzę praktykanta - dodaje Janusz Schmidt.

W trakcie praktyk kandydat na pośrednika musi zapoznać się także ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów. Powinien też sporządzić samodzielny plan zarządzania nieruchomością i zapoznać się z czynnościami zarządcy przed podpisaniem umowy i związanymi z obsługą techniczną budynku.

Rozmowa sprawdzająca

Po zakończeniu praktyki jej organizator będzie mógł sprawdzić praktyczne przygotowanie praktykanta do zawodu. Przeprowadzi z nim rozmowę, podczas której ma prawo wykorzystać sporządzony przez praktykanta opis transakcji czy plan zarządzania nieruchomością. Z rozmowy sporządzi protokół, który zostanie dołączony do dziennika praktyk i złożony w Ministerstwie Infrastruktury.

- Taka weryfikacja praktyk jest potrzebna, gdyż dziś są one często fikcją - mówi Janusz Schmidt.

Dodaje, że jest to szczególnie ważne w kontekście likwidacji egzaminów na zarządców i pośredników nieruchomości.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek przekazywania ministrowi infrastruktury przez organizatora praktyki rejestru wydanych dzienników praktyk oraz przekazywania na bieżąco wszelkich zmian na liście prowadzących praktykę zawodową.

7 tys. pośredników nieruchomości działa w Polsce

10 tys. pośredników potrzebuje rynek nieruchomości w Polsce

Podstawa prawna

• Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218).