Nieuczciwych emitentów i sprzedających nielegalnie akcje czeka drastyczne podwyższenie kar. Resort finansów proponuje nawet 10 milionów złotych.
Grzywną sięgającą aż 10 mln zł będą mogły zostać ukarane osoby i instytucje proponujące nabycie papierów wartościowych bez wymaganych zezwoleń i dokumentów, czyli naruszające art. 99 ustawy o ofercie publicznej – wynika z rządowego projektu nowelizacji tej ustawy. W tej chwili kara może wynieść maksymalnie 1 mln zł.
– Dokument przygotowany przez resort finansów wprowadza też zasadę, że zakazane jest publiczne poszukiwanie inwestorów w przypadku oferty niepublicznej pod karą grzywny mogącej wynieść również 10 mln zł – dodaje Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.
Czemu ma służyć tak radykalne podniesienie wysokości kary grzywny dla podmiotów łamiących zasady przeprowadzania ofert publicznych?
– Większy nacisk został położony na prewencyjną funkcję kary. Koresponduje ona z potencjalnymi korzyściami emitenta i sprzedającego związanymi z przeprowadzeniem oferty publicznej z rażącym naruszeniem przepisów ustawy. Wysoka wartość emisji przeprowadzonej niezgodnie z prawem musi być ukarana w sposób odpowiednio dotkliwy. Ten projekt na to pozwala – wyjaśnia przedstawiciel nadzoru.
KNF od początku istnienia nałożyła tylko dwie kary z tytułu naruszenia art. 99. W maju 2007 r. na Secus Asset Management została nałożona kara 10 tys. zł, a w lutym br. na Invista DM w wysokości 60 tys. zł.
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych popiera podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny. – Obowiązująca sankcja w wysokości miliona złotych wydaje się niewystarczająca w dzisiejszych warunkach rynkowych. Dlatego też znaczące jej podwyższenie, dopasowane do dzisiejszych realiów, jest w pełni uzasadnione i lepiej zabezpieczy spółki podejmujące wysiłek przeprowadzenia oferty publicznej – mówi Dariusz Witkowski, dyrektor generalny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Izba Domów Maklerskich nie chciała skomentować założeń projektu. Przedstawiciele środowiska maklerskiego w nieoficjalnych rozmowach z DGP mówią, że oceny projektu MF są zróżnicowane.
W projekcie znajdują się także zmiany, które wpłyną na rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Dokument wprowadza sankcję w wysokości maksimum 10 mln zł za naruszenie zakazu oferty publicznej papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, których działalność nie jest zharmonizowana z prawem unijnym.