Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska SA ze stabilnej na negatywną. Sam rating pozostał na dotychczasowym poziomie ”BBB+”.

Wśród przyczyn pogorszenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej spółki,EuroRating wymienia systematyczny spadek przychodów Grupy TP, spowodowany ogólną trudną sytuacją na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oraz nasilającą się konkurencją, skutkującą m.in. spadkiem cen usług.

Odbija się to od dłuższego czasu negatywnie na marżach generowanych przez Grupę TP, co przy jednoczesnym spadku wartości przychodów powoduje stopniowe pogarszanie się znormalizowanego wyniku EBITDA. Wobec konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych powoduje to spadek zdolności spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także utrzymywanie przez spółkę stale niskiej płynności finansowej, która po wypłacie wysokiego odszkodowania związanego z zawartą ugodą z DPTG uległa w I. kwartale b.r. dalszemu pogorszeniu. Duży spadek stanu posiadanej przez spółkę gotówki spowodował także pogorszenie wskaźnika długu netto / EBITDA.

W tym kontekście agencja negatywnie ocenia uchwaloną przez akcjonariuszy wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości ok. 2 mld zł, przy realizowanym przez spółkę równolegle planie skupu akcji własnych za 800 mln zł.

EuroRating zwraca także uwagę na nowy czynnik ryzyka, jakim jest potencjalny spór prawny dotyczący wysokiego odszkodowania za nadużywanie pozycji dominującej na rynku, jakiego od Telekomunikacji Polskiej domaga się Netia.