„Zgodnie z deklaracjami rozpoczęliśmy rok stabilnie, utrzymując dwucyfrową dynamikę wyniku finansowego przy wysokiej efektywności działania i dyscyplinie kosztowej. Jestem zadowolony także z dalszego wzrostu rentowności kapitałów oraz aktywów” – oświadczył Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP.

Zysk netto w kwocie ponad 1 mld zł to przede wszystkim zasługa wysokiego tempa wzrostu wyniku na działalności biznesowej w wysokości 2 923,3 mln zł (13,3 proc. r/r) – głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 19,8 proc. r/r. Dynamiczny wzrost wyniku na działalności biznesowej przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu ogólnych kosztów administracyjnych przełożył się na dalszą poprawę i tak bardzo wysokiej efektywności działania Grupy Kapitałowej mierzonej wskaźnikiem C/I, który po trzech miesiącach br. wyniósł 39,4 proc.

Po I kwartale 2012 roku efektywność banku ukształtowała się na wysokim poziomie. Wskaźnik ROE (rentowności kapitału własnego) wyniósł 17,7 proc., a ROA (rentowności aktywów) - 2,1 proc. Współczynnik wypłacalności wzrósł do poziomu 13,8 proc., co było głównie wynikiem istotnego zwiększenia wartości funduszy własnych banku. Dywidenda, w wysokości 40,15 proc. zysku, oznacza wypłatę 1,27 zł na jedną akcję.

Wartość sumy bilansowej grupy – 189,7 mld zł - oznacza wzrost o 17 mld zł r/r przede wszystkim w efekcie wzrostu kredytów, finansowanych wzrostem depozytów klientów (+8,6 mld zł r/r) oraz emisją obligacji. W tym samym czasie wartość kredytów brutto wzrosła o 9,3 mld zł r/r do poziomu 146,9 mld zł, a depozytów o 8,6 mld zł r/r do poziomu 144,2 mld zł. W I kwartale 2012 roku w ofercie pojawiły się m.in. 6-miesięczna lokata strukturyzowana oparta na kursie USD/PLN; lokaty terminowe: 1-miesięczna na nowe środki z oprocentowaniem 5,5 proc. w skali roku połączona z reinwestycją w lokatę terminową 9-miesięczną Progresja oraz 3-miesięczna lokata powiązana z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie ropy naftowej.

Wysoką wiarygodność finansową PKO BP potwierdza m.in. najnowszy rating agencji Standard & Poor`s. Agencja przyznała ocenę A- (ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. Analitycy podkreślili pozycję rynkową i silną bazę kapitałową banku oraz potencjał generowania przychodów przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku i wystarczającej płynności. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor's. W ostatnich miesiącach wysoką wiarygodność potwierdziły dwie inne agencje: Moody's Investors Service i Fitch Ratings. W marcu br. roku Moody’s Investor Services podtrzymał wszystkie dotychczas nadane Bankowi oceny ratingowe, w sierpniu 2011 roku Fitch Ratings podtrzymał rating wsparcia dla Banku na poziomie „2”.