"Narodowy Bank Polski przedstawił projekt raportu końcowego z prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange wraz z załączonym projektem 'Programu redukcji opłat kartowych w Polsce'. Zasadniczym elementem Programu jest stopniowe obniżanie stawek opłaty interchange w Polsce w celu osiągnięcia poziomu średniego krajowych opłat w Unii Europejskiej w 2017 r."- podano w komunikacie. NBP podał, że członkowie zespołu zostali poproszeni o przedstawienie najpóźniej do 16 marca 2012 r. swojego stanowiska wobec zaprezentowanej przez bank wersji raportu końcowego z prac zespołu, tj. zgłoszenia akceptacji lub uwag.

"Członkowie zespołu upoważnili przewodniczącego zespołu do ustalenia ostatecznej wersji raportu po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zgłoszonych przez członków zespołu, w terminie do dnia 22 marca 2012 r., po którym członkowie zespołu mogliby zgłosić albo bezwarunkową akceptację, albo zdanie odrębne do dnia 23 marca 2012 r."- podano także. Raport zostanie przedstawiony Radzie d. Systemu Płatniczego na posiedzeniu zaplanowanym na 30 marca.