W związku z trwającym programem naprawczym, Bank BPH nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok, wynika z raportu banku.

"W myśl art. 142 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, w przypadku Banku BPH zwanego Programem Wzmocnienia Efektywności, wszelkie zyski muszą być wykorzystane na pokrycie uprzednio poniesionych strat, a po ich pokryciu na podwyższenie funduszy własnych banku.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie oraz rekomendacje krajowego regulatora bank nie planuje wypłaty dywidendy w 2012 roku" - głosi raport roczny BPH.

Ostateczna decyzja należy do kompetencji walnego zgromadzenia banku, podkreślono.

W ub. roku bank nie wypłacił dywidendy - walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty za 2010 rok z kapitału zapasowego. Bank BPH miał 218,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 135,21 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 205,83 mln zł zysku netto wobec 143,97 mln zł straty rok wcześniej.