Zgodnie z ustawą o od-padach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628) recykling rozumiany jest jako taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

W poprzednich latach przedsiębiorcy działający w branży recyklingu musieli konkurować z firmami z pozostałych sektorów w ramach Działania 2.3 SPO WKP oraz Poddziałania 2.2.1 SPO WKP, gdzie pod uwagę brano przede wszystkim innowacyjność, wzrost zatrudnienia czy zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku, a maksymalny poziom wsparcia w ra- mach Działania 2.3 SPO-WKP wynosił do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (nie wiecej niż 1,25 mln zł), natomiast w ramach Działania 2.2.1 SPO-WKP ma-ksymalny poziom wsparcia wynosił do 65 proc. Obecnie dla przedsiębiorstw odzyskujących odpady przygotowano specjalne środki, które dostępne będą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwienie odpadów innych niż komunalne.

Pomoc będzie przeznaczona szczególnie dla firm, które będą odzyskiwać i unieszkodliwiać takie odpady, jak: opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony czy oleje przepracowane. Do przykładowych projektów kwalifikujących się w ramach tego działania można zaliczyć budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do:

• recyklingu,

• przekształcania odpadów w celu łatwiejszego magazynowania czy transportu odpadów,

• zbierania lub magazynowania odpadów.

Jedno z podstawowych kryteriów, które musi spełniać projekt, by móc ubiegać się o wsparcie w Działaniu 4.6 PO IŚ, to wysokość kosztów kwalifikowanych, która nie może być niższa niż 8 mln zł. Określona została również maksymalna kwota otrzymanego wsparcia, która nie może przekroczyć 20 mln zł. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem rund aplikacyjnych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, pierwszego naboru wniosków należy się spodziewać w II kwartale 2008 r. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kluczowe czynniki sukcesu w procesie ubiegania się o środki unijne to przede wszystkim poprawność formalna składanego wniosku, kompletność dokumentacji, dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz wysoka ocena merytoryczna przedłożonej aplikacji.

KRZYSZTOF HEROD

dyrektor Biura PNO Consultants w Krakowie

MICHAŁ BECLA

Project Manager PNO Consultants