Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kwartale 2011 roku o 4,3 proc. wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 4,2 proc. i po wzroście w III kwartale 2011 roku o 4,2 proc. - szacuje Główny Urząd Statystyczny.

"W IV kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,4 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem był mniejszy niż w poprzednich kwartałach 2011 roku i wyniósł 0,9 pkt proc., wzrósł wpływ akumulacji (2,5 pkt proc.), na skutek wyraźnego umocnienia wpływu popytu inwestycyjnego - do 2,9 pkt proc.

Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był zbliżony jak w III kwartale i wyniósł 0,9 pkt proc." - głosi komunikat.
Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kw. 2011 roku wzrosła o 3,9% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,7%, natomiast w budownictwie - o 7,1%.

"Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 2,8%, a w transporcie i gospodarce magazynowej o 4,7%. W IV kwartale 2011 r. zanotowano spadek wartości dodanej w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku - o 2,4%. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w IV kwartale 2011 r. łącznie wzrosła o 1,6%" - głosi komunikat.

Popyt krajowy w IV kwartale 2011 r. wzrósł o 3,3% w ujęciu rocznym. Spożycie ogółem wzrosło o 1,2%, w tym zanotowano wzrost spożycia indywidualnego o 2,0% i spadek w spożyciu publicznym o 0,8%.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2011 r. były o 10,3% wyższe niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 29,3% wobec 28,1% przed rokiem, podał także GUS.