"W IV kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,4 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem był mniejszy niż w poprzednich kwartałach 2011 roku i wyniósł 0,9 pkt proc., wzrósł wpływ akumulacji (2,5 pkt proc.), na skutek wyraźnego umocnienia wpływu popytu inwestycyjnego - do 2,9 pkt proc.

Wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na wzrost PKB był zbliżony jak w III kwartale i wyniósł 0,9 pkt proc." - głosi komunikat.
Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kw. 2011 roku wzrosła o 3,9% r/r. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 6,7%, natomiast w budownictwie - o 7,1%.

"Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 2,8%, a w transporcie i gospodarce magazynowej o 4,7%. W IV kwartale 2011 r. zanotowano spadek wartości dodanej w działalności finansowej i ubezpieczeniowej w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku - o 2,4%. Wartość dodana brutto w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych, edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w IV kwartale 2011 r. łącznie wzrosła o 1,6%" - głosi komunikat.

Popyt krajowy w IV kwartale 2011 r. wzrósł o 3,3% w ujęciu rocznym. Spożycie ogółem wzrosło o 1,2%, w tym zanotowano wzrost spożycia indywidualnego o 2,0% i spadek w spożyciu publicznym o 0,8%.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2011 r. były o 10,3% wyższe niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 29,3% wobec 28,1% przed rokiem, podał także GUS.