Giełda Papierów Wartościowych szacuje swoje nakłady inwestycyjne "co do których podjęto wiążące zobowiązania" - w tym przejęcie Towarowej Giełdy Energii (TGE) i wdrożenie nowego systemu transakcyjnego - na ok. 260 mln zł, poinformowała giełda w prospekcie emisyjnym obligacji.

"Nakłady inwestycyjne, związane z głównymi inwestycjami w przyszłości, co do których podjęto wiążące zobowiązania, wyniosą około 260 mln zł (część płatności będzie ponoszona w walutach obcych). Nakłady związane z tymi inwestycjami finansowane będą ze środków własnych GPW oraz emisji obligacji" – czytamy w prospekcie.

Główne inwestycje "w przyszłości, co do których podjęto wiążące zobowiązania", to: nowy system transakcyjny obejmujący wydatki związane z aplikacjami, sprzętem, siecią WAN, nabycie 88,01% akcji TGE, inne inwestycje informatyczne związane z systemem prezentacji danych giełdowych i warstwą pośredniczącą z danymi systemu transakcyjnego, podano w prospekcie.

Jednocześnie nakłady inwestycyjne Grupy w okresie od 30 września 2011 r. do dnia zatwierdzenia prospektu obejmowały nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i na wartości niematerialne i wyniosły 8,4 mln zł, podano także. Pod koniec 2010 roku GPW zawarła z akcjonariuszami TGE umowę nabycia 1.164.750 akcji TGE, stanowiących łącznie 80,33% kapitału zakładowego za cenę 154 zł za jedną akcję. Łączna cena wyniosła 179,37 mln zł. W I-III kw. 2011 roku GPW miała 109,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 76,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 207,89 mln zł wobec 165,45 mln zł.