Drugie czytanie projektu budżetu na 2012 r. odbędzie się w środę w Sejmie, a w czwartek komisja finansów publicznych zajmie się zgłoszonymi przez posłów poprawkami. Głosowanie, zarówno poprawek jak i ustawy, zaplanowano na piątek.

Na środową debatę przeznaczono ponad siedem godzin. Głosowanie nad budżetem musi odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, dlatego w piątek rano Sejm zakończy obrady, by rozpocząć po krótkiej przerwie kolejne tego dnia posiedzenie izby.

Projekt budżetu przewiduje, że deficyt w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich 4,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.

Założono też zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od marca 2012 r. świadczeń emerytalno-rentowych. We wrześniu 2012 r. podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd założył, przyjmując projekt budżetu, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku sięgnie 12,3 proc.

Poprawki komisji finansów

Dwa tygodnie temu komisja finansów publicznych zaproponowała 15 poprawek, które uzyskały poparcie resortu finansów. Kilkadziesiąt wniosków opozycji oceniła negatywnie.

Komisja zaproponowała np. zmniejszenie wydatków Kancelarii Prezydenta o 7 mln zł przeznaczając te pieniądze na Narodowy Program Rewitalizacji Łazienek Królewskich w Warszawie. Aby fundusz wynagrodzeń Kancelarii Prezydenta utrzymać na ubiegłorocznym poziomie, zaproponowała uszczuplenie jej budżetu o kolejne 440 tys. zł.

Pozytywnie zaopiniowała także poprawkę wiceprzewodniczącej komisji Krystyny Skowrońskiej (PO), która przesuwa ponad 65 mln zł z budżetu Kancelarii Senatu m.in. do rezerwy celowej "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą" (53 mln zł) i na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (1,3 mln zł).

Ponadto komisja zaproponowała zmniejszenie o 50,3 mln zł budżetów m.in.: Sądu Najwyższego (5,2 mln zł), Naczelnego Sądu Administracyjnego (11,4 mln zł), Rzecznika Praw Obywatelskich (4,5 mln zł), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2,5 mln zł), Instytutu Pamięci Narodowej (11,1 mln zł). Kwota ta ma być przeznaczona na zwiększenie dotacji do Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i będzie przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2012 r.

Poparcie komisji uzyskały też poprawki Skowrońskiej zmniejszające o kolejne 10 mln zł wydatki - głównie majątkowe - IPN. Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na Regionalne Izby Obrachunkowe, digitalizację archiwów państwowych oraz prokuratury.

Komisja zaproponowała też przesunięcie 28 mln zł w ramach wydatków związanych z programami polityki zdrowotnej: o kwotę tę pomniejszono wydatki majątkowe, zwiększono natomiast wydatki na realizację programu leczenia chorych na hemofilię oraz programu zwalczania chorób nowotworowych.

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, drugie czytanie projektu ma odbyć się na posiedzeniu Sejmu 25 stycznia, a w czwartek komisja finansów publicznych zajmie się zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami. Poprawki te, tzw. wnioski mniejszości (poprawki przedstawione do głosowania, które dwa tygodnie temu nie uzyskały poparcia komisji finansów) oraz całość ustawy będą głosowane w piątek, po czym budżet zostanie przekazany Senatowi.